Piątek, 18 stycznia 2019r. | Imieniny: Piotra, Małgorzaty
Pokaż menu

Rekrutacja do przedszkoli

Styczeń 30, 2018

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

DLA DZIECI 6-, 5-, 4-, 3- i 2,5 –letnich

 

26 lutego rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli i publicznych przedszkoli w zespołach szkolno - przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia.

Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i publicznych przedszkoli w zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których Gmina Blachownia jest organem prowadzącym oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

UWAGA

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci uczęszczających obecnie do publicznego przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OR .0050. 19 .2018 Burmistrza Blachowni

z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM i UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W ZESPOŁACH SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH,

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BLACHOWNIA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

określony przez Burmistrza Blachowni

Termin

w postepowaniu uzupełniającym

określony przez Burmistrza Blachowni

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub przedszkola w zespole szkolno – przedszkolnym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 26 lutego 2018 r.

do 12 marca 2018 r.

 

 

od 9 kwietnia 2018 r.

do 23 kwietnia 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub przedszkola w zespole szkolno - przedszkolnym dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w z art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

od 13 marca 2018 r.

do 27 marca 2018 r. do godz. 10.00

 

 

od 24 kwietnia 2018 r.

do 8 maja 2018 r.

do godz. 10.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

27 marca 2018 r. godz.12.00

 

 

8 maja 2018 r.

godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 27 marca 2018 r.

od godz. 12.00

do 6 kwietnia 2018 r.

do godz. 10.00

 

od 8 maja 2018 r.

od godz.12.00

do 15 maja 2018 r.

do godz. 10.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

6 kwietnia 2018r.

godz. 12.00

 

15 maja 2018 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

 

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia 2017r. w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego – kolejny etap postępowania

 

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI

ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA

 

 

 

 

KRYTERIUM

Liczba punktów

Załączniki - Dokumenty złożone potwierdzające spełnienie kryterium

KRYTERIA USTAWOWE:

Art. 131 ust 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 

1.

dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

128

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

dziecko niepełnosprawne

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne.

3.

dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego

128

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.)lub orzeczenie równoważne.

4.

dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

128

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.)lub orzeczenie równoważne.

5.

dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne.

6.

dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujących

128

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

dziecko objęte pieczą zastępczą

128

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.).

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

Uchwała NR 214/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 12 kwietnia 2017 r.

1.

Objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

32

Orzeczenie sądu,

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

2.

Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne

16

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu działalności gospodarczej,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

3.

Jedno z rodziców/opiekunów prawnych wychowujących dziecko pracuje zawodowo, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne

12

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu działalności gospodarczej,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

3.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

4

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

6.

Rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w danym przedszkolu

2

Zaświadczenie z przedszkola

 

 

Wniosek o przyjęcie format PDF

Wniosek o przyjęcie edytowalny

Deklaracja kontynuacji format PDF

Deklaracja kontynuacji edytowalna
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).