Piątek, 21 września 2018r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Projekt „Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona”

Październik 09, 2017

 

- logo_fe_wsl_ue.png

Projekt „Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona”

Nabór na zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu "Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona

 

Informujemy, że rozpoczynamy nabór uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona”. Szczegółowe informacje na temat zajęć i procedury rekrutacji znajdą Państwo poniżej.

 

Nazwaprojektu: „Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona”

Czas realizacji: 02.10.2017 r. – 31.05.2019 r.

Wartość projektu: 431 227,50

Wkład Funduszy Europejskich: 366 543,37

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu. Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej. Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele uczący się, pracujący i mieszkający na terenie woj. śląskiego w wiejskiej gminie Dąbrowa Zielona. W ramach projektu zaplanowano działania zmierzające do organizacji dodatkowych zajęć pozwalających na rozwój kompetencji kluczowych i wyrównywanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a co za tym idzie wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, przygotowanie uczniów do uczenia się przez całe życie. Udzielona pomoc i wsparcie zmotywuje uczniów do kontynuacji nauki, podnoszenia kwalifikacji oraz będzie bodźcem w realizacji aspiracji zawodowych. Pozwoli zniwelować barierę geograficzną i finansową w dostępie uczniów do oświaty, a realizacja projektu podniesie jakość usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły na rzecz uczniów z terenów wiejskich.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji wsparcia projektowego w formie dodatkowych zajęć dla uczniów oraz zwiększenie dostępności do dodatkowych form doskonalenia kompetencji kluczowych z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006) dla 281 osób: 256 uczniów oraz 25 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego z klasami Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej i Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach. Zrealizowane zostaną godziny zajęć specjalistycznych, terapeutycznych oraz wyrównawczych w liczbie 2209 h do 31.05.2019 r.

 Zadania w projekcie: w ramach projektu realizowane będą zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mających problemy z opanowaniem wiedzy, jak i dla uczniów bez dysfunkcji chcących rozwinąć kompetencje kluczowe, niemających możliwości rozwijania swoich umiejętności poza szkołą. Wsparciem objęci zostaną również uczniowie z wadami wymowy i wadami postawy. Dodatkowe zajęcia wyrównają braki edukacyjne, utrwalą i usystematyzują wiadomości, zmotywują, utrwalą wiedzę, zbudują wiarę w własne możliwości, poprzez zajęcia w małych grupach i stosowanie atrakcyjnych środków dydaktycznych, metod i form pracy, w tym opartych na metodzie eksperymentu. Wsparcie, które otrzymają uczniowie umożliwi rozwój kompetencji kluczowych i uzdolnień, a także wyrówna dysproporcje edukacyjne, rozwinie zainteresowania uczniów w zakresie nowych technologii. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, tabletów oraz metody eksperymentu. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt komputerowy, który będzie służył uczniom w trakcie zajęć projektowych, a po jego zakończeniu nadal będzie wykorzystywany do lekcji.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

1.Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych

1.Gimnastyka umysłu – zajęcia rozwijające umiejętności szkolne uczniów kl. I i IV Szkoły Podstawowej, 1godz./tyg.

2.Matematyka w szkole i w życiu – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe matematyczne uczniów SP, 1 godz./tyg.

4.Pogotowie językowe – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego dla uczniów SP i gimnazjum, 1 godz./tyg.

5.DAM RADĘ – trening pewności siebie, autoprezentacji i umiejętności interpersonalnych dla uczniów SP i gimnazjum, 1 godz./tyg. + dyżur psychologa ( 4 godz./tyg.)

6.Tajniki informatyki – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe informatyczne dla uczniów SP i gimnazjum,1 g./tyg.

7. Doradztwo zawodowe, uczniowie kl. III gimnazjum

3.Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu

8. Eksperymentalny Klub Odkrywców – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe naukowe dla uczniów SP i gimnazjum, 1 godz./tyg.

3.Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

oraz wsparcie ucznia młodszego

3. Nie bój się matematyki! – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. IV, V, VI, VII, 1 godz./tyg.

9.Sport to zdrowie!– zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy dla uczniów kl. I-III SP, 1 godz./tyg.

10.Gimnastyka buzi i języka - terapia logopedyczna dla uczniów z zaburzeniami mowy, 20 min./tyg. ( uczniowie kl. I, II, III, IV SP, II, III G)

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego z klasami Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej i Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach.

Rekrutacja będzie oparta na zasadach i polityce równych szans, równości płci i równego dostępu. Przeprowadzona zostanie w październiku 2017 r., następnie we wrześniu 2018 r.Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli i wychowawców na lekcjach przedmiotów i na zajęciach z wychowawcą oraz na zebraniach z rodzicami.Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z diagnozą potrzeb edukacyjnychuczniów. Informacja z wynikami rekrutacji zostanie podana na zajęciach z wychowawcą, ukaże się na tablicy ogłoszeń naterenie szkoły, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły i Gminy.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli uczniowie spełniający jedno z kryteriów:

- posiadanie orzeczenia/opinii PPP lub opinii nauczyciela o trudnościach w uczeniu się ( 3p.),

- udział/osiągnięcia w konkursach, olimpiadach ( 3-5p.)

- korzystanie z dożywiania w szkole ( 4p),

- pobieranie stypendium socjalnego ( 3p.),

- posiadanie skierowania lekarskiego na zajęcia ( 5p.)

W przypadku takiej samej liczby punktów o przyjęciu do projektu będzie decydować opinia wychowawcy ( 1-5p.). W sytuacji gdy do udziału w projekcie zgłosi się większa liczba osób chętnych niż zakładana, zostanie utworzona lista rezerwowa, umożliwi to zastępowanie uczestników projektu innymi osobami w razie ich ewentualnej rezygnacji.

PROCEDURA REKRUTACJI:

1) wypełnienie przez chętnych od udziału w projekcie uczniów wstępnej deklaracji udziału w zajęciach

2) zebranie komisji rekrutacyjnej w celu przeanalizowania dokumentów i zakwalifikowania do projektu; skład komisji rekrutacyjnej: koordynator projektu, nauczyciel ze szkoły uczący danego ucznia, nauczyciel prowadzący zajęcia w projekcie,

3) wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, umowa z uczestnikiem projektu /rodzicem, oświadczenie uczestnika projektu/rodzica),

4) spotkanie koordynatora projektu i nauczyciela z rodzicem w celu zakończenia procesu rekrutacji,

5) podpisanie dokumentów rekrutacyjnych.

 Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Załączniki:

  1. wstępna deklaracja udziału w projekcie – do pobrania

  2. formularz zgłoszeniowy z umową i oświadczeniami – do pobrania
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).