Środa, 16 stycznia 2019r. | Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Waldemara
Pokaż menu

Stowarzyszenie RLGD „Jurajska Ryba”

Kwiecień 23, 2018

- 2018_logo_efmr.jpg

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 „ JURAJSKA RYBA”

ogłasza

KONKURS nr 1/2018/I

na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem

Operacyjnym „RYBACTWO i MORZE” na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 1.3.2 

UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE RYBACKIM ORAZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ZWIĄZANYCH Z SEKTOREM AKWAKULTURY I RYBOŁÓWSTWA

Cel 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, § 2 pkt. 2 - Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Zakres tematyczny operacji:

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub

b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub

c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk

1. Termin i miejsce składania wniosków.

 07.05.2018r. - 21.05.2018 r.

Biuro RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, w godzinach urzędowania biura: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej ( każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze), oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna powinna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany załączników. Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

 2. Forma wsparcia: Refundacja

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych

kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż

300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

3. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi:

a)  być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, tzn. z celem ogólnym 1: Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie

obszaru RLGD „Jurajska Ryba”; z celem szczegółowym 1.3: Przedsiębiorczy i mobilni pracownicy sektora rybołówstwa i akwakultury obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz z przedsięwzięciem 1.3.2: Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury i rybołówstwa.

b)  realizować wskaźniki określone w LSR,

c)  spełnić warunki oceny wstępnej wniosków:

- zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników

 - jest zgodna z Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

d) spełniać inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących

 Priorytetu  4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020”.

- wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej przyczyniającej się do tworzenia długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego

- promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminację, gwarancję dostępności dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

- Operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

4. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www. jurajskaryba.pl. W konkursie obowiązują Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 137

Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 40% wartości maksymalnej, tj. 55 pkt. (ocena nie         przewiduje punktów ułamkowych)

5. Informacja o wymaganych dokumentach.

a) wniosek  o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych wraz z wymaganymi załącznikami.

b) upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – jeśli dotyczy.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

6. Limit środków dostępnych w naborze: 160 000,00 zł.

7. Informacje dodatkowe: W ramach niniejszego konkursu maksymalna wartość dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca wynosi 40 000,00 zł

Przy wyborze wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy zachować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, które umieszczone zostały w zakładce: „Dokumenty konkursowe do pobrania”

8. Miejsce udostepnienia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne w biurze RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, oraz na naszej stronie internetowej: www.jurajskaryba.pl, w zakładce: „Dokumenty konkursowe do pobrania”

9.  Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

- wskaźnik produktu: liczba operacji pozwalających utrzymać dotychczasowe miejsca pracy. 
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).