Poniedziałek, 18 stycznia 2021r. | Imieniny: Piotra, Małgorzaty
Pokaż menu

Konkurs plastyczny „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

13 stycznia, 2021

Do piątku (15.01.2021 r.) możecie nadsyłać prace na konkurs plastyczny „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

 1. Moja wizja lipy św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej jako europejskiego Drzewa Roku;
 2. Przedstawiam Europejczykom lipę św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Prace można przesłać w formie tradycyjnej (papierowej) lub w formie elektronicznej (skan, zdjęcie).

Szczegóły na https://www.lop-podkarpackie.pl/


REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego pt.

 „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

§1.

Postanowienia ogólne

 1. 1.     Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs plastyczny „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy”[Konkurs].
 2. 2.     Inicjatorem Konkursu jest Liga Ochrony Przyrody, która przeprowadzenie go powierza Lidze Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki [Organizator] przy współpracy z Nadleśnictwem Mielec, ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec, Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz z Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.
 3. 3.     Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2.

 Zasady Konkursu

 1. Cel Konkursu :
 • Promocja lipy św. Jana Nepomucena w konkursie na Europejskie Drzewo Roku
 • dostrzeganie piękna natury,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu dendrologii,
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej,
 • promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie,
 • wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 1. Organizator powołuje jury Konkursu [Jury] w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.
 2. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego (Załącznik nr 1) na udział w Konkursie,

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu (w tym zapoznał się z procedurą odbioru nagrody) i w pełni go akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. CD-ROOM, pendrive, nośniki optyczne, magnetyczne, itp.), a także prezentowanie prac na wystawach organizowanych na terenie Polski i Unii Europejskiej w celu popularyzowania Drzewa Roku 2020 w Polsce oraz zgoda na ich powszechne publiczne wykorzystanie.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby [Uczestnik], które twórczością plastyczną zajmują się amatorsko. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę z odpowiednio wypełnioną metryczką (Załącznik nr 2) wydrukowaną i naklejoną na odwrocie dzieła. Prace dostarczane drogą elektroniczną nie wymagają załącznika nr 2.
 4. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek Jury ani osoba będąca w Zarządzie LOP ZOP oraz zatrudniona w Nadleśnictwie Mielec, Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska bądź w Urzędzie Miejskim Miasta Radomyśl Wielki.
 5. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
 • 5-6 lat,
 • 7-9 lat,
 • 10-15 lat,
 • 16 lat i więcej.
 1. Temat pracy: „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej  drzewem Europy 2021”
 • Moja wizja Lipy św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej jako europejskiego Drzewa Roku;
 • Przedstawiam Europejczykom Lipę św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

10. Technika wykonania prac: dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), bez użycia materiałów sypkich oraz plasteliny. Prace mające być wykonane techniką płaską na papierze typu brystol o wymiarze A3 (297 mm x 420 mm).

11. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

12. Termin składania prac: do 15.01.2021 r.

Gotowe prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 3) przekazać można za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście do dnia 15.01.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

ADRESY:

Nadleśnictwo Mielec

Ul. Partyzantów 11

39-300 Mielec

Z dopiskiem „Drzewo Roku”

 

LOP ZOP

Ul. Kamińskiego 12

35-211 Rzeszów

Z dopiskiem „Drzewo Roku”

 

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
Rynek 29
39-310 Radomyśl Wielki

Z dopiskiem „Drzewo Roku”

 

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

ul. Szarwarska 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Z dopiskiem „Drzewo Roku”

 

Prace prosimy  przesłać płasko zapakowane – nie w rulonach.

 

 • Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

- M. Różycka tel.17 747 69 70; e-mail: magdalena.rozycka@krosno.lasy.gov.pl

- A. Bator tel. 503635096; e-mail:            jagoda.b@poczta.fm

 

            W związku z coraz większymi obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej dopuszczamy następujący sposób dostarczania prac:

 

 • Uczestnik Konkursu skanuje lub robi zdjęcie swojej pracy.

Zdjęcie powinno być w formacie jpg lub png. Plik nie może przekraczać 6 MB. Zdjęcie powinno być w wysokiej rozdzielczości, ostre i zrobione bez użycia flesza. Wykonane przez Uczestnika skany lub zdjęcia nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw autorskich.

 • Pobiera załączniki nr 1, 3 – drukuje, wypełnia, a następnie skanuje lub robi zjęcie.
 • Zdjęcia (skany) pracy i załączników przesyła na adres mailowy lipa.drzeworoku2020@gmail.com.
 • Oczekuje na email zwrotny od Organizatora poświadczający otrzymanie kompletnego zgłoszenia do Konkursu.

 

13. Zasady oceniania prac:

- twórcza pomysłowość i wyobraźnia

- ogólna estetyka i samodzielność wykonania pracy

- stopień opanowania technik plastycznych

Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, która nie spełnia postanowień Regulaminu lub narusza obowiązujące prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 2.  Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
 3.  Wyniki i nazwiska Zwycięzców [Zwycięzcy]osób, które wygrały bądź zostały wyróżnione, zostaną opublikowane 15 lutego 2021 r. na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów Konkursu i partnerów.
 4.  Autor nagrodzonej lub wyróżnionej pracy [Laureat] przenosi na Organizatora prawa zależne do dzieła, a w szczególności dokonywanie opracowań materiałów, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji materiałów m.in. ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi niżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań oraz bezwarunkowo zgadza się na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie dzieła przez Organizatora oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b. wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera;

c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie prac, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

e. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora.

18. Laureat uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

19. Uczestnik wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem w celach informacyjnych.

 

§ 3.

Nagrody

 1. 1.      Jury przyzna nagrody rzeczowe.
 2. 2.      Do 20 lutego 2021 r. Organizator skontaktuje się z laureatami i ustali sposób przekazania nagrody.
 3. 3.      Nagrody będą rozesłane lub wręczone do końca lutego 2021 r. i tym samym Konkurs zostanie zakończony.

 

§ 4.

RODO

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liga Ochrony Przyrody, z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 37.

II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej prawnik@abifusion24.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane wyłącznie na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą – art. 6. Ust. 1 lit. a RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań i celów określonych w ustawach.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy wielkiej drzewem Europy 2021” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

     VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

     IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz      konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne i konieczne do przeprowadzenia konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych:  https://mielec.krosno.lasy.gov.pl/, https://dabrowa.krakow.lasy.gov.pl, https://lop-podkarpackie.pl/, https://www.radomyslwielki.pl/

2. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie w  terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na adres Organizatora.

3. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu.docx docx 14,00 KB Pobierz
Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).