Poniedziałek, 25 maja 2020r. | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Pokaż menu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

14 sierpnia, 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1)    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
2)    Nazwa stanowiska urzędniczego:
ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
3)    Referat:
Promocji i Funduszy
4)    Wymiar etatu:
1/1

II. Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie wyższe;
2)    posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
3)    pełna zdolność do czynności prawnych;
4)    korzystanie z pełni praw publicznych;
5)    brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7)    nieposzlakowana opinia;
8)    znajomość ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
9)    znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

III. Wymagania dodatkowe:
1)    obsługa komputera, pakiet Office, Excel;
2)    umiejętność obsługi mediów społecznościowych;
3)    prawo jazdy kat. B;
4)    odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    opracowywanie materiałów promocyjnych Gminy Janów;
2)    budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Janów;
3)    udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji Gminy, organizacja i obsługa stoisk Gminy;
4)    tworzenie na potrzeby promocji prezentacji multimedialnych o Gminie;
5)    organizowanie oprawy promocyjnej uroczystości i imprez z udziałem Gminy Janów;
6)    współpraca przy opracowywaniu strony internetowej Gminy;
7)    redagowanie informacji turystycznych i artykułów promocyjnych na stronę internetową i portale społecznościowe;
8)    wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń turystycznych i przedsięwzięć promocyjnych odbywających się na terenie Gminy;
9)    doraźne pełnienie obowiązków rzecznika prasowego Urzędu Gminy;
10)    współpraca ze środowiskami wiejskimi w zakresie informacji i pomocy organizacyjnej dla tworzenia gospodarstw agroturystycznych;
11)    wykonywanie zdjęć promocyjnych atrakcji turystycznych Gminy Janów na stronę internetową Gminy oraz do wydawnictw promujących Gminę Janów;
12)    współopracowywanie rocznych planów imprez turystycznych, sportowych
i kulturalnych;
13)    współpraca przy organizacji imprez plenerowych w Gminie Janów.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1)    miejsce pracy wewnątrz budynku;
2)    wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej;
3)    pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę,  kserokopiarkę, faks, telefon;
4)    możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo- szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
5)    stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
6)    pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W lipcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV);
2)    list motywacyjny;  z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie,
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”,
oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.”;
3)    kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a)   zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
b)  dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
5)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);
6)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty
lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
10)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)    termin: 28 sierpnia 2019r. do godz: 15:00;
2)    sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi”;
3)    miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

IX. Informacje dodatkowe:
1)    dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2)    kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowa 1, 42-253 Janów);

Janów, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).