Sobota, 16 lutego 2019r. | Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Pokaż menu

Absolutorium dla wójta Gminy Kłomnice

Czerwiec 27, 2018
Absolutorium dla wójta Gminy Kłomnice. Zdjęcie numer 2
Absolutorium dla wójta Gminy Kłomnice. Zdjęcie numer 3
Absolutorium dla wójta Gminy Kłomnice. Zdjęcie numer 4
Absolutorium dla wójta Gminy Kłomnice. Zdjęcie numer 5

Radni Gminy Kłomnice na sesji 22 czerwca zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za zeszły rok i udzielili absolutorium wójtowi, Piotrowi Juszczykowi.

Rada Gminy Kłomnice swoją podjęła decyzję jednogłośnie. Podczas sesji odbyła się również wręczenia pamiątkowej tablicy z gratulacjami dla Stanisława Matuszyka, Radnego Rady Gminy i Sołtysa Sołectwa Kłomnice za zwycięstwo w prestiżowym konkursie „Sołtys Roku 2017”.

Gratulacje laureatowi złożył wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Adam Worwąg. Podczas spotkania podkreślono ogromne zaangażowanie i aktywność Stanisława Matuszyka na rzecz Kłomnic podczas 11 lat sprawowania urzędu Sołtysa.

Dalszą część sesji zdominował temat absolutorium podsumowujące roczną działalność Wójta Gminy Kłomnice. Decyzja radnych została poprzedzona zapoznaniem się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kłomnice za 2017 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice absolutorium, informacją o stanie mienia, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu Gminy Kłomnice, w tym docenienie sposobu zarządzania publicznymi pieniędzmi, w gminie, która wciąż boryka się z odziedziczonym ogromnym zadłużeniem – mówi wójt Gminy Kłomnice.

Dane finansowe na podstawie sprawozdania finansowego Gminy Kłomnice za 2017 rok:

  1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet (Uchwała nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016 r). w ciągu roku przewidywał dochody w kwocie 49 585 995,80 zł, natomiast wydatki w kwocie 53 262 834,80 zł. Przewidywał deficyt w wysokości 3 676 839,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku Uchwałami Rady Gminy Kłomnice i Zarządzeniami Wójta Gminy Kłomnice przewidywał plan dochodów w kwocie 50 309 444,02 zł, natomiast wykonanie wyniosło 49 024 085,34 zł co stanowi 97,5 %., w tym planowane dochody własne na kwotę 18 351 070,15 zł a zrealizowano na kwotę 18 296 760,88 zł, co stanowi 99,71 % planu.
  2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 51 447 000,02 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 49 493 231,68 zł, co stanowi 96,2 % ogółu planu.
  3. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowanej Uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016 r. przewidywał kwotę 53 262 834,80 zł. Po uwzględnieniu zmian w budżecie w ciągu roku przewidywał realizację wydatków bieżących w kwocie 46 557 382,30 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 44 932 039,77 zł co stanowi 96,5 %.
  4. Uchwalony przez Radę Gminy plan deficytu po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1 137 556 zł. Wykonanie deficytu stanowiło kwotę 469 146,34 zł.
  5. Planowany deficyt Uchwałą nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016 roku miał wynosić 3 676 839,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 706 784,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1970 055,00 zł.
  6. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 Gminy Kłomnice z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji to kwota 19 501 196,06 zł.
  1. Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 1 339 000,00 zł, pożyczek w kwocie 154 216,00 zł.
  2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok wyniosły 1 697 675,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 620 487,86 zł. Umorzenia i zaległości podatkowe przez Wójta w kwocie 32 900,60 zł, rozłożenie na raty w kwocie 35 275,00 zł i zaległości z tytułu należności budżetowych na dzień 31.12.2017r. wynoszą 2 945 741,84 zł.
  3. Jak wynika ze sprawozdania finansowego jednostki stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 20 629 872,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 19 501 196,06 zł.
  4. W analizowanym okresie Gmina Kłomnice realizowała następujące inwestycje:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłomnicach

- Modernizacja ujęcia wody Witkowice

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skrzydlów – opracowanie dokumentacji

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, Adamów - etap III

- Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Dworcowej w miejscowości Kłomnice

- Wykonanie przebudowy pobocza i systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1070 S – ul. Zdrowskiej na wysokości targowiska gminnego w miejscowości Kłomnice

- Remont drogi gminnej relacji Kuźnica – Błonie etap I

- Przebudowa ulicy Księżej w Kłomnicach oraz utwardzenie działki nr 266/17 i 266/15

- Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik) – dokumentacja

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20 tj. wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych

- Modernizacja oświetlenia ulicznego: Zdrowa, Huby, Rzerzęczyce, Kłomnice, , Michałów, Garnek, Rzeki Małe, Chorzenice, Rzeki Wielki, Nieznanice.

- Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

- Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Niwki

- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Zawada
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).