Środa, 22 maja 2019r. | Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty
Pokaż menu

III Sesja Rady Gminy Kłomnice

Grudzień 05, 2018
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 2/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 12.12.2018 r.  III Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

POSTANOWIENIE  NR  2/2018

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 5.12.2018 r.

w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

                          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 12.12.2018r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach III Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I i II sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018– uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027- uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
 11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
 12. przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach,
 13. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 14. zamiaru połączenia instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach,
 15. zmiany Statutu Gminy Kłomnice,
 16. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019,
 17. ustanowienie zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,
 18. ustanowienie wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”,
 19. podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 21. Wolne wnioski i komunikaty.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

                      

Zgodnie z art.25 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz.994 ze zm.) niniejsze zawiadomienie służy do okazania Kierownikowi Zakładu Pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.                        
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).