Środa, 21 sierpnia 2019r. | Imieniny: Joanny, Kazimiery, Piusa
Pokaż menu

VIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

Maj 15, 2019
Pałac Nieznanice - Lotek70 - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac Nieznanice - Lotek70 - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 4/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 23.05.2019 r. VIII Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

POSTANOWIENIE  NR  4/2019

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.05.2019 r.

w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r.,poz. 506 ).

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 23.05.2019r. (Czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach VIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Wręczenie legitymacji nowo wybranym sołtysom na kadencję 2019-2023 oraz podziękowań sołtysom poprzedniej kadencji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 8. Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 10. uchylająca uchwałę nr 39/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku.
 11. zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.
 12. zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.
 13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Garnku przy ul. Klonowej.
 14. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek. Kuźnica, Zawada, Zberezka.
 15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 17. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.
 18. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową przy drodze powiatowej nr 1029S w m. Pacierzów, gmina Kłomnice.
 19. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 20. Rozpatrzenie pisma z dnia 28.02.2019 roku skierowanego do Rady Gminy Kłomnice.
 21. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).