Piątek, 4 grudnia 2020r. | Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana
Pokaż menu

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice

20 maja, 2020
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 4/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 27.05.2020 r. XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

P O S T A N O W I E N I E  NR 4/2020

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.05.2020 r.

w sprawie zwołania XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2020 r.,poz.713.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 27.05.2020r. (środa ) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
 6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  b. przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej - Samorządowy Zakład Budżetowy w Kłomnicach. 
  c. wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice.
  d. wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1029S w miejscowości Garnek.
  e. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu budowy zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1032S w m. Zawada, gmina Kłomnice.
  f. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kłomnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  g. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.
  h. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej.
  i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
  j. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  k. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  l. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  m. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
  n. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

  

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.       

                                  
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).