Środa, 24 kwietnia 2019r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

XLI Sesja Rady Gminy Kłomnice

Marzec 16, 2018
Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 2/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 15.03.2018 r.  XLI Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

 

POSTANOWIENIE NR 2/2018

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2018 r.

w sprawie zwołania XLI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r.,poz. 1875 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a :

§1. Zwołać na dzień 23.03.2018r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiana Budżetu Gminy na 2018 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 – uchwała.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.
 2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2018.
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu, na drodze powiatowej nr 1029S, ul. Częstochowska, na wysokości działki gminnej nr ewid. 270 w m. Pacierzów
 6. podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 7. podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłomnice na lata 2018-2025.
 9. zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.
 10. uchylająca uchwałę nr 285.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.

10. Sprawozdanie stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2017 rok.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12. Wolne wnioski i komunikaty.

13. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

- kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,

- przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Przewodniczący

Rady Gminy Kłomnice

Adam Worwąg
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).