Poniedziałek, 20 maja 2019r. | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Pokaż menu

XLIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

Czerwiec 08, 2018
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 4/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 22.06.2018 r.  XLIII Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

P O S T A N O W I E N I E NR 4/2018

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2018 r.

w sprawie zwołania XLIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2018 r. ,poz.994)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a :

§1. Zwołać na dzień 22.06.2018r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

  a. przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2017 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
  c. opinia RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  d. przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
  b. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,
 9. Zmiana w budżecie gminy na rok 2018 - uchwała
 10. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 – uchwała.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  b. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Konarach przy ul. Częstochowskiej.
  c.przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.
  d. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice.
  e. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzeki Małe.
  f. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzeki Wielkie.
  g. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek, Kuźnica, Zawada, Zberezka.
  h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
  i. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.
  j. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2018.
  k. ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice.
  l. zmiana uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.
  m. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice w celu przekazania go do organu regulującego.
 12. Ustalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku.
 13. Rozpatrzenie skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 14. Przedstawienie stanowiska Rady Gminy Kłomnice w sprawie skargi dotyczącej stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr 132.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski i komunikaty.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

  §2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

  §3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

           

Przewodniczący

Rady Gminy Kłomnice
Adam Worwąg
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).