Niedziela, 16 czerwca 2019r. | Imieniny: Aliny, Benona, Anety
Pokaż menu

XLVI Sesja Rady Gminy Kłomnice

Październik 11, 2018
Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 7/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 18.10.2018 r.  XLVI Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

P O S T A N O W I E N I E NR 7/2018

 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie zwołania XLVI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. ,poz.994 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a :

§1. Zwołać na dzień 18.10.2018r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLVI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach. – obrady utajnione.
 8. Rozpatrzenie skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach. – obrady utajnione.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 10. Zmiana w budżecie gminy na rok 2018 - uchwała.
 11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 – uchwała.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 13. statutu Gminy Kłomnice.
 14. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
 15. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
 16. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłomnice.
 17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 18. uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2018-2023".
 19. wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonania dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu, na drodze powiatowej nr 1032S, m. Zawada.
 20. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice.
 21. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 22. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „ Moje Boisko ORLIK 2012” w Rzerzęczycach.
 23. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „ Moje Boisko ORLIK 2012” w Nieznanicach.
 24. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2014-2018.
 25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 26. Wolne wnioski i komunikaty.
 27. Zamknięcie obrad sesji.

§2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

- kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,

- przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Adam Worwąg

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) niniejsze zawiadomienie służy do okazania Kierownikowi Zakładu Pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.                        
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).