Środa, 19 grudnia 2018r. | Imieniny: Gabrieli, Dariusza, Eleonory
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

XXXVII Sesja Rady Gminy Kłomnice

Listopad 13, 2017
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

POSTANOWIENIE  NR  8/2017

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2017 r.

w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 .)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§1. Zwołać na dzień 21.11.2017r. (wtorek) o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXVII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2017 roku
 8. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.
 9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
  b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
  c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
  d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  e) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
  f) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kłomnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.
  g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rzerzęczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach
  h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Garnku.
  i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach.
  j) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie.
  k) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie
  l) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konarach
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice.
  n) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.
  o) aktualizacji podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania.
  p) podtrzymanie stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłomnicach
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad sesji. 

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

                       

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

                                                                                   Adam Worwąg
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).