Czwartek, 28 stycznia 2021r. | Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
Pokaż menu

Ogłoszenie o pracy

12 stycznia, 2021
Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL

Ogłoszenie o pracy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Miejsce pracy: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
Stanowisko: ds. księgowości podatkowej
Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia od 18.01.2021r.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie średnie lub wyższe;
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;
6. Znajomość ustawy - Ordynacja podatkowa; Ustawy o finansach publicznych; Ustawy o pracownikach samorządowych; Ustawy o rachunkowości; Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
7. Preferowane doświadczenie w administracji samorządowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych.
2. Prowadzenie kart nieruchomości osób prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.
3. Ustalanie i prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów oraz zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych wraz z zarachowaniem tych wpłat.
4. Księgowanie należności, wystawianie upomnień i decyzji określających wysokość zaległości z tytułu prowadzonych spraw podatkowych.
5. Windykacja zaległości w zakresie prowadzonych podatków oraz dokonywanie przerachowań i zwrotów należności budżetowych.
6. Prowadzenie rejestru podań podatników w sprawach umorzeń, ulg, rozłożenia na raty itp. oraz przygotowywanie decyzji Wójta w tym zakresie.
7. Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie opłat lokalnych – opłaty adiacenckiej i planistycznej wraz windykacją tych opłat.
8. Księgowość analityczna w zakresie czynszów najmu i czynszów mieszkaniowych, refaktur, ogródków działkowych, służebności oraz windykacja w tym zakresie.
9. Ustalanie i sporządzanie danych do okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu prowadzonych zagadnień, w tym przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych dotyczących podatków osób prawnych i środków transportu osób prawnych i fizycznych w zakresie:
- skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy,
- skutków udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych),
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczonych za okres sprawozdawczy.
10. Przeprowadzanie postępowania podatkowego w sprawach złożonych wniosków o pomoc publiczną dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
11. Obsługa w zakresie podatku akcyzowego: wnioskowanie o środki, przyjmowanie i weryfikacja wniosków podatników, przygotowywanie list do wypłaty oraz rozliczanie dotacji.
12. Sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej udzielonej w rolnictwie i rybołówstwie w zakresie ulg i zwolnień podatkowych osób prawnych i podatku akcyzowego.
13. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości dla osób prawnych w zakresie prowadzonych spraw.
14. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie swojego działania.
15. Przygotowywanie materiałów i informacji na potrzeby Radnych i przełożonych w zakresie swojego działania.
16. Prowadzenie korespondencji wg potrzeb w zakresie swojego działania.
17. Ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostki.
18. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV);
List motywacyjny;
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
Kserokopie dokumentów potwierdzających staż, o ile kandydat posiada;
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (zaświadczenia, certyfikaty);
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika proszone są o składanie swoich aplikacji do Urzędu Gminy w Konopiskach, w terminie 15 stycznia 2021 r. do godz. 10.00.

Informacje pozostałe:
Decyzja o wyborze kandydata zostanie podjęta po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Janik - Skarbnik gminy, tel. 34 328-20-57 w. 30

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, cv, oświadczenia, winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.        

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ;">; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez Administratora;
5. Przysługują Pani/Panu wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym:
- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo do sprostowania /poprawiania/ swoich danych osobowych
- prawo do usunięcia swoich danych osobowych
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Administrator 

KLAUZULA ZGODY DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie przez Urząd Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

….....................................................
(Miejscowość data, czytelny podpis)
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).