Poniedziałek, 18 lutego 2019r. | Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana
Pokaż menu

Stypendia szkolne

Lipiec 16, 2018
Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od 1 września do 15 września 2018r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Świadczenie to przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium przysługuje, jeżeli miesięczny dochód (kwota po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czyli sierpnia 2018r.) nie przekracza 514,00 zł.

Wnioski o stypendium można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach - Dział Organizacyjny. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodów osiągniętych w sierpniu 2018r.

Od 1 października 2018r. kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego będzie wynosić 529,00 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, folklorystycznych, recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego lub egzaminów wstępnych na wyższą uczelnię, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, wycieczek szkolnych, udziału w zielonych szkołach, koloniach i półkoloniach edukacyjnych lub sportowych, obozach edukacyjnych lub sportowych, wyjść do teatru, muzeum, filharmonii, opery, galerii i kina organizowanych przez szkołę;
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów za zakup:
a)  podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek oraz czasopism pomocniczych do realizowania procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych itp.,
b)  artykułów szkolnych np. zeszytów, długopisów, piórnika, bloków, flamastrów, kredek, pędzli, farb, klejów, papieru kolorowego, ołówków, gumek, temperówek, kalkulatora, bibuły, brystolów, papieru kancelaryjnego, nożyczek, taśmy klejącej, papieru milimetrowego, przyborów geometrycznych, plasteliny, modeliny, skoroszytów, segregatorów, globusa itp.
c)  stroju sportowego:
- koszulka sportowa - 2 sztuki na semestr;
- spodenki lub getry sportowe - 2 sztuki na semestr;
- dres - 1 sztuka na semestr lub 1 para spodni i 1 bluza sportowa;
- obuwie sportowe - 1 para na semestr w kwocie do 220,00 zł;
- obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki - 1 para na semestr w kwocie do 120,00 zł
- na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary pływackie, płetwy - 1 raz na rok szkolny (udział w  zajęciach na basenie  musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem)
Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.
d)  stroju sportowego niezbędnego do udziału ucznia w zajęciach sportowych realizowanych poza szkołą (udział w tych zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem) - bez ograniczeń ilościowych,
e) stroju wymaganego na zajęcia praktyczne (strój ochronny, strój roboczy, obuwie robocze) oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem pracodawcy),
f)  stroju apelowego (np. spódnica, biała bluzka, spodnie, marynarka, biała koszula, żakiet, obuwie) - 1 komplet na rok szkolny w kwocie do 350,00 zł
g) tornistra, plecaka, torby sportowej - 1 sztuka na semestr w kwocie do 150,00 zł
h) komputera, oprogramowania i części do komputera oraz  peryferii  komputerowych - 1 sztuka na 5 lat w kwocie do 2300,00 zł;
i) tableta, czytnika e-booków - 1 sztuka raz na 5 lat w kwocie do 300,00 zł;
j) audiobooków z nagraniami lektur i literatury popularno-naukowej, e-booków zawierających lektury szkolne, czytanki;
k) pendrive - 1 sztuka na semestr do kwoty 65 zł;
l) dysku zewnętrznego - 1 sztuka raz na 5 lat do kwoty 220,00 zł;
m) myszki, klawiatury - 1 sztuka na rok szkolny;
n) drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego (posiadającego funkcje drukarki, kopiarki i skanera) -  1 sztuka raz na 5 lat do kwoty 450,00 zł;
o) płyt CD lub DVD- do 15 sztuk na semestr;
p)  tuszu czarnego i kolorowego do drukarki lub toneru - 2 sztuki na semestr;
q)  papieru do drukarki - 2 ryzy na semestr;
r)  biurka do nauki w cenie do 450 zł, krzesła do biurka w cenie do 200,00 zł, regału na książki w cenie do 500,00 zł, lampki biurowej- 1 sztuka raz na 5 lat;
s)  opłaty za abonament internetowy od września do czerwca danego roku szkolnego do kwoty 50,00 zł miesięcznie;
t)  innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności ucznia (np. instrumenty muzyczne, mikroskopy, lunety itp.);
u) mundurki szkolne, jeżeli są wymagane przez Statut szkoły.
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności:
- transportu środkami komunikacji zbiorowej (imienny bilet miesięczny)
- zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;
4. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na zakup w/w. artykułów

Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty edukacyjne są:
- faktura VAT,
- rachunek,
- imienny dowód wpłaty,
- imienny bilet miesięczny,
- umowa kupna - sprzedaży w przypadku poniesionych kosztów edukacyjnych za przedmioty używane nabyte od osób nie posiadających uprawnień do wystawienia w/w. dokumentów
- zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Powyższe dokumenty muszą zawierać dane identyfikujące przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego albo dorosłego ucznia.

Opracowanie
Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).