Sobota, 6 marca 2021r. | Imieniny: Rózy, Jordana, Agnieszki
Pokaż menu

Budżet Gminy Mstów 2021

20 stycznia, 2021

Przedstawiamy podstawowe założenia Budżetu Gminy Mstów na 2021r., który został jednogłośnie uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia ubiegłego roku.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.

Projekt budżetu to obszerny dokument, który Radni Gminy Mstów otrzymują do 15 listopada danego roku, analizują, opiniują i zatwierdzają później na Sesji budżetowej. To plan finansowy zawierający po jednej stronie wszystkie prognozowane i przewidywane do uzyskania dochody jednostki samorządu terytorialnego (m.in. dotacje, subwencje, podatki, opłaty itp.), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone. Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania.

budzet-2021

Na Sesji budżetowej w dniu 21 grudnia 2020r. Wójt Tomasz Gęsiarz, omawiając założenia projektu budżetu, mówił:

- gdy patrzymy na budżet, widzimy w nim tylko liczby oznaczające kwoty dochodów i wydatków. Ale za tymi liczbami kryje się coś więcej – plan działania, zestaw zadań do wykonania, który będzie można zrealizować dzięki zaplanowanym w budżecie środkom.

I my ten plan mamy od wielu lat i konsekwentnie go realizujemy – w miarę posiadanych środków. Bo gmina to jest duża firma, którą trzeba sprawnie zarządzać. Pomysły na inwestycje to też nie są moje „widzimisię” – on się rodzą z rozmów z radnymi, sołtysami, mieszkańcami naszej gminy. Jeśli są ciekawe i pożyteczne dla poszczególnych miejscowości, to je realizujemy. Po kolei, według skali ważności. I posiadanych środków, bo musi być nas na to stać.

 

 

 

(Sesja Rady Gminy Mstów 21.12.2020)

Po przeprowadzonej procedurze głosowania, Wójt podziękował Radzie Gminy za zatwierdzenie Budżetu, pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy za pomoc przy tworzeniu projektu, a Sołtysom i mieszkańcom za cenne podpowiedzi na etapie tworzenia dokumentu. Przewodniczący Rady Krzysztof Choryłek pogratulował Wójtowi oraz Skarbnik Gminy Marii Skibińskiej, przygotowania projektu Budżetu Gminy Mstów na 2021r.

 

*********************************************************

Jak mówił na grudniowej Sesji Wójt T.Gęsiarz, 2021 rok powinien być dobrym rokiem do inwestowania. Tak wypowiadają się fachowcy, tak też wynika z obserwacji rynku. Dobre ceny na przetargach, duża konkurencja i liczba firm startujących powodują, że można po prostu zrobić więcej i taniej. A jak będzie faktycznie i czy pandemia nie będzie miała wpływu na te prognozy? Za rok się okaże.

Tradycyjnie już ok. 20 % wydatków budżetowych przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne (kwota 11.930.573,59 zł) . Co istotne: część tych zadań została wskazana przez Mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

Większe planowane zadania inwestycyjne w 2020r. to m.in.:

Inwestycje kontynuowane:

- rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

- rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie /dofinansowanie unijne w ramach RPO WSL/

- przebudowa drogi powiatowej 1037S na odcinku Srocko-Gąszczyk-Siedlec (inwestycja współfinansowana z Powiatem, dofinansowanie w ramach tzw. Funduszu Dróg Samorządowych)

 

Inne inwestycje:

- budowa garaży dla OSP Mstów

- przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem (wniosek o dofinansowanie, środki PROW)

- przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remizy) w Srocku

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasicach                       

- przebudowa ul. Kwiatowej w Wancerzowie (z odwodnieniem)

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie (wniosek o dofinansowanie unijne w ramach RPO RIT)

- remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (m.in. w Krasicach ul. Krótka, Małusach Małych)

- wymiana wodociągu w ul. Częstochowskiej w Jaskrowie

- budowa chodnika przy drodze gminnej w Małusach Małych (etap I)

- termomodernizacja budynku OSP w Zawadzie

- budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Wartą w Mstowie (wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania)

 

Stałe punkty budżetu:

- dobudowa odcinków oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów

- realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej (dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne)

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę odcinków wodociągów i kanalizacji

- wykonanie nowych wiat przystankowych

- place zabaw (remonty i zakup nowych urządzeń)
 

Gmina planuje też w 2021 r. złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Mstowie i w Małusach Wielkich.

z2

Ważne dokumentacje projektowe w budżecie 2021:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pszczelej w Jaskrowie

- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 631042S - ul. Równoległa w Mokrzeszy

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi transportu rolnego na odcinku Brzyszów-Gąszczyk

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Cmentarnej w Krasicach

 

Fundusz Sołecki (wybrane zadania):

- zamontowanie fotowoltaiki na budynku OSP w Mokrzeszy

- wykonanie ogrodzenia terenu przy ZSP w Jaskrowie

- zagospodarowanie terenów mienia komunalnego wokół stawu w Małusach Wielkich

- remont remizy OSP w Kobyłczycach

- zagospodarowanie terenów dla celów rekreacyjnych w Wancerzowie

- zakup domku drewnianego w Kuśmierkach

- zagospodarowanie terenów zielonych mienia komunalnego w Kobyłczycach

 

W wydatkach utworzono również ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki (zgodnie z obowiązującymi przepisami), stanowiącą 0,33 % ogólnych wydatków budżetu oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uwzględniono także koszty funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej: GZK w Latosówce, komunikację MZDiT („26” i „30”), linie PKS do Krasic i Kuchar.

b2

 

Istotne stałe elementy składowe budżetu:

* Zadanie "Oświata i szkolnictwo" zawiera wszystkie koszty bieżące utrzymania szkół i przedszkoli (w tym płace pracowników tego sektora), utrzymanie obiektów i dowóz dzieci do szkół.

Trzeba podkreślić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa jedynie ok. 50,63 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę. Do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) z budżetu gminy w 2021 roku trzeba dołożyć ok. 9,5 mln zł. Największą pozycją w wydatkach na oświatę są wynagrodzenia i składki pochodne, które wynoszą ok. 79,0 % wydatków bieżących. Wpływ na tak wysokie koszty wynagrodzeń miała ustawowa podwyżka płac dla nauczycieli, wprowadzona w 2020 roku. Koszty tej podwyżki „na swoje barki” musiał wziąć samorząd.

* Pomoc społeczna podobnie zawiera wszystkie wydatki na świadczenia socjalne takie jak: świadczenia rodzinne (m.in. 500+), zasiłki na pomoc społeczną, dodatki mieszkaniowe, wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz koszty działalności GOPS.

* Dużą cześć budżetu obejmuje gospodarka komunalna. Dlatego, że w tej pozycji znajdują się koszty np. utrzymania dróg, dostarczania wody i odbierania ścieków, koszty obsługi całego systemu odbioru śmieci od mieszkańców, a także utrzymanie terenów zielonych w gminie.
Niestety, z roku na rok coraz wyższe są koszty gospodarki odpadami.

* W kolejnych zadaniach kultura i sport możemy wyróżnić wydatki ponoszone m.in. na GOK czy bibliotekę.

* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa głównie zawiera wydatki na nasze jednostki OSP, w tym też zakupy nowego sprzętu.

* Pozycja "Administracja publiczna" zawiera wydatki związane z funkcjonowanie urzędu gminy, funkcjonowanie Rady Gminy oraz wszelkie koszty wykonywania zadań administracyjnych (np. wydawanie zaświadczeń, aktów stanu cywilnego itp.)

* Pozycja „pozostała działalność” – to miejsce zapisywania wydatków nie pasujących do innych zadań takie jak m.in. obowiązkowe wpłaty (np. izby rolnicze), utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej, utrzymanie targowisk itp.

 

Co ważne: oprócz bieżących zadań i ważnych inwestycji, Gmina kolejny rok spłaca też zaciągnięte pożyczki i zobowiązania finansowe z poprzednich kilkunastu lat. Stan zadłużenia Gminy Mstów na koniec 2020 roku wyniósł 5.320.000,00 zł. W 2021 roku planowana jest kolejna spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających w kwocie 1.668.888,00 zł.

Przy realizacji bardzo kosztownej inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie” (ponad 10 milionów złotych) samorząd gminny nie wyklucza sięgnięcia po częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Duża cześć kwoty pożyczki może być później umorzona, z przeznaczeniem na kolejne inwestycje ekologiczne – a tych w Gminie Mstów nigdy nie braknie.
 

 

_______________________________________________

Procedura tworzenia projektu Budżetu Gminy:

  • projekt Budżetu Gminy Mstów został przedstawiony Radnym przez Wójta Gminy Mstów w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2020r. ,
  • do dnia grudniowej Sesji Komisje Rady Gminy spotykały się i omawiały szczegółowo poszczególne działy i rozdziały Uchwały Budżetowej ,
  • projekt Budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).