Poniedziałek, 17 grudnia 2018r. | Imieniny: Olimpii, Lazarza, Floriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Wywiad ze Stanisławem Gmitrukiem

Marzec 10, 2018

W najnowszym numerze „Mstowskiego Forum” (nr.2 – marzec 2018) ukazał się ciekawy wywiad z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisławem Gmitrukiem. Zapraszamy do lektury.

 

A. Jakubczak: Jest Pan znanym, także w Gminie Mstów działaczem; proszę powiedzieć, jakie ma Pan doświadczenie samorządowe?

Stanisław Gmitruk: Przez dwie kadencje byłem przewodniczącym Rady Dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie, będącej jednostką pomocniczą Rady Miasta i Prezydenta Częstochowy. Już w roku 1990, a więc w pierwszym roku wprowadzenia ustawy samorządowej, kandydowałem do Rady Miasta Częstochowy. W roku 1998, tj. w III kadencji, po raz pierwszy zostałem Radnym Miasta Częstochowy, a po raz drugi Radnym Częstochowy byłem w V kadencji.
Podczas tych lat działalności nabrałem doświadczenia w skutecznym rozwiązywaniu problemów istotnych dla mieszkańców społeczności lokalnej. W roku 2014 kandydowałem do Sejmiku Województwa Śląskiego i dzięki uzyskaniu 15.184 głosów wyborców, zostałem Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 

gm5
 

A.J.: Jest Pan Częstochowianinem, jak się więc stało, że został Pan Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego, w którym w większości zasiadają Radni, mieszkańcy Górnego Śląska.

St. Gmitruk: Ażeby zostać Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego, najpierw trzeba zdobyć mandat Radnego Sejmiku. Dzięki poparciu wyborców, w tym z Gminy Mstów uzyskałem ten mandat Radnego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyniku koalicyjnych ustaleń, na pierwszej sesji Sejmiku zostałem wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego. W wyniku tej umowy koalicyjnej, w połowie kadencji zostałem zgłoszony do funkcji Przewodniczącego Sejmiku i  w wyniku głosowania tajnego tą funkcję objąłem w dniu 16 stycznia 2017 roku.
 

gm4

 

A.J. : Czy możemy mówić o jednorodności województwa śląskiego? Czy cały obszar ma wiele cech wspólnych, które go charakteryzują, czy jest to jednak konglomerat regionów o różnej charakterystyce?

St. Gmitruk: Dokonując  takiej  oceny można stwierdzić, że obszar województwa nie jest jednorodny społecznie i kulturowo. Są widoczne różnice wynikające z zaszłości historycznych. Obecny obszar województwa był położony na terenie trzech zaborów. Z tego wynikają także istniejące jeszcze różnice społeczne i kulturowe. Wiemy, że w okresie powojennego rozwoju górnictwa i hutnictwa, na Górny Śląsk przyjeżdżali ludzie z całego kraju, tworząc społeczność określaną jako „gorole”. Subregion południowy, w tym Żywiecczyzna to dawna Galicja, gdzie do dzisiaj przetrwała tradycyjna kultura. Subregion Częstochowski nie jest Śląskiem, jest więc inny pod względem społecznym niż Górny Śląsk i Podbeskidzie.

Jednak mimo tych historycznych i społecznych odmienności, zauważam, że Radni z różnych części województwa śląskiego potrafią skoncentrować się na problemach całego regionu, ważnych dla mieszkańców województwa. Radni Sejmiku zorganizowani są w 5-ciu Klubach i ten fakt często powoduje, że problemy zgłaszane przez Zarząd Województwa, koalicję lub opozycję, są powodem wspólnego działania Radnych z różnych części województwa, a tym samym zmniejszania w praktycznym znaczeniu pochodzenia terytorialnego samorządowców.

 

A.J. : Jak Pan ocenia miejsce regionu częstochowskiego w woj. śląskim?

St. Gmitruk: Częstochowa i Jasna Góra oraz subregion częstochowski są znane w całej Polsce, bym bardziej nasze miejsce w województwie śląskim jest znaczące. Częstochowa jest drugim, pod względem liczby mieszkańców miastem w województwie, jest także ważnym ośrodkiem gospodarczym, akademickim, społecznym  i kulturalnym. Jednak to faktyczne znaczenie naszego regionu, jego potrzeby społeczne muszą być systematycznie przypominane przez nas Radnych Sejmiku, by te potrzeby mieszkańców regionu były zaspokajane ze środków Województwa Śląskiego na poziomie możliwie najwyższym.

Można też oceniać znaczenie subregionu na podstawie alokacji środków europejskich. Informuję, że w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020, subregion północny otrzyma  pomoc finansową w kwocie 750 mln złotych, tj. 5,24 % całej alokacji.

 

A.J. : Czy Panu, nie będącemu przecież mieszkańcem aglomeracji śląskiej, łatwo pracuje się w Sejmiku Województwa, gdzie jednak większość Radnych związana jest ze Śląskiem o wiele bardziej?

St. Gmitruk: Staram się, jako Przewodniczący Sejmiku robić co mnie należy, a do podstawowych, regulaminowych obowiązków Przewodniczącego należą organizowanie prac Sejmiku, w tym komisji merytorycznych i sesji plenarnych oraz obiektywne prowadzenie obrad sesji Sejmiku. Zawsze przed sesjami starannie przygotowuję się do prowadzenia obrad, a pomagają mi kompetentnie w tym zakresie pracownicy kancelarii Sejmiku. I właśnie ten zakres działań jest podstawą do stwierdzenia, że dobrze przebiega współpraca z Radnymi, także tymi zamieszkałymi w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.

Będąc Radnym Sejmiku, często przypominam, że wybrany zostałem  w regionie częstochowskim, wykazuję aktywność na rzecz naszego regionu, co jest przyjmowane z akceptacją przez Zarząd i Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

slaskie

A.J : Czy Gmina Mstów jest widoczna z perspektywy województwa? Jeśli tak, to jak jest postrzegana?

St. Gmitruk: Gmina Mstów jest jedną z 167 Gminnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w woj. śląskim. W mojej ocenie, Gmina Mstów z perspektywy województwa postrzegana jest pozytywnie, przede wszystkim dzięki dużej aktywności władz samorządowych Gminy, sołtysów, działaczy stowarzyszeń i wielu przedsiębiorców.

Dobrymi przykładami jest coroczny udział mstowskich miejscowości w wojewódzkim konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” oraz aktywność w Forum Sołtysów województwa śląskiego. Gmina Mstów, jako dobry gospodarz oraz posiadająca piękne walory przyrodnicze, została wybrana do organizacji wojewódzkich obchodów Święta Ludowego, które przy znaczącej pomocy władz Gminy odbyły się w Mstowie w maju 2017 roku, w mstowskim sanktuarium i na stadionie KS „Warta” Mstów.

 

A.J :  Na terytorium województwa gmin jest wiele, zapewne otrzymuje Pan zaproszenia do wielu z nich. W Pańskim kalendarzu często udaje się zaplanować wizyty w Mstowie i okolicach?

St. Gmitruk: Faktycznie, otrzymuję wiele zaproszeń do udziału w spotkaniach organizowanych na terenie całego województwa śląskiego. Dodam przy tym, że na co dzień mam pracę etatową w Katowicach, wobec czego korzystam z tych zaproszeń najczęściej w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Najwięcej bywam na tych spotkaniach w regionie częstochowskim, w tym także w Gminie Mstów. Chociaż udział w tych spotkaniach jest czasochłonny, to zawsze wracam z tych spotkań zadowolony i usatysfakcjonowany.

 

 

A.J :  Czy prywatnie ma Pan jakieś wspomnienia związane z Gminą Mstów?

St. Gmitruk: Kontakty z wieloma mieszkańcami Gminy Mstów mam wieloletnie, wynikają one przede wszystkim z faktu, że kilkanaście lat pracowałem jako dyrektor Śląskiego OR ARiMR, a moja żona Mariola jest doradcą rolnym w Gminie Mstów, stąd  także za Jej pośrednictwem poznałem wielu wspaniałych ludzi, w tym przede wszystkim rolników, sołtysów i przedsiębiorców z Waszej Gminy. Kontakty z niektórymi osobami pozostały obecnie jako miłe wspomnienia. Z lat 80-tych ubiegłego wieku wspominam pobyty w pałacu w Kłobukowicach, który w tamtych czasach był w dyspozycji Związku Młodzieży Wiejskiej, a ja byłem aktywnym działaczem tej młodowiejskiej organizacji.

 

A.J : Duże znaczenie w funkcjonowaniu każdego samorządu ma sieć drogowa. Czy na tym polu istnieje też współpraca z samorządami gminnymi, takimi jak mstowski?

St. Gmitruk: Drogi wszystkich kategorii są bardzo ważną częścią infrastruktury technicznej terenu, dlatego należą do podstawowych zadań samorządów wszystkich szczebli. Dobre drogi to sprawność komunikacyjna, ale są także podstawą dla rozwoju gospodarczego Gminy. Współpraca w zakresie poprawy stanu dróg jest także realizowana na ternie województwa i Gminy Mstów. Wyrażam przy żal, że w Regionalnym Programie Operacyjnym WSL, nie ma środków na inwestycje w drogach lokalnych, tj. gminnych i powiatowych. Natomiast są środki finansowe w RPO WSL i w budżecie Województwa Śląskiego na inwestycje w drogach o kategorii – wojewódzkie. Przez Gminę Mstów przebiega droga wojewódzka DW 786, na której jest wiele potrzeb finansowych na poprawę stanu technicznego tej drogi na obszarze Gminy Mstów.
Stwierdzam, że starania pana Wójta Tomasza Gęsiarza  i innych osób o te środki  finansowe, w Zarządzie Województwa i Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Katowicach są bardzo intensywne, a składane wnioski są zasadne. Wierzę, że te starania jeszcze w roku 2018 będą skuteczne.

 

A.J : Dziękuję za rozmowę!

St. Gmitruk: Dziękuję również Panu Redaktorowi. Na koniec naszej rozmowy, życzę władzom samorządowym, Panu Wójtowi i Radzie Gminy Mstów oraz wszystkim mieszkańcom Gminy, wszelkiej pomyślności w 2018 roku i w następnych latach.

*************************

gm2

Stanisław Gmitruk - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Urodził się w Łosicach 23 października 1955 roku. Jest ekonomistą, skończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Był radnym III i V kadencji Rady Miasta Częstochowy, uzyskał mandat w okręgu częstochowskim. Wiele lat pełnił funkcję Dyrektora w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w śląskim oddziale regionalnym w Częstochowie. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Galeria zdjęć

Wywiad ze Stanisławem GmitrukiemWywiad ze Stanisławem GmitrukiemWywiad ze Stanisławem GmitrukiemWywiad ze Stanisławem GmitrukiemWywiad ze Stanisławem GmitrukiemWywiad ze Stanisławem GmitrukiemWywiad ze Stanisławem Gmitrukiem

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).