Środa, 21 sierpnia 2019r. | Imieniny: Joanny, Kazimiery, Piusa
Pokaż menu

Ogłoszenia o naborze dla partnera

Maj 09, 2019
Pałac w Borownie - Magdalia25 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Borownie - Magdalia25 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Gmina Mykanów, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Numer naboru RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19

Poprawa efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, począwszy od stycznia 2020 roku.

 Wymagania wobec partnera/ ów:

 1. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, z wyłączeniem:
 2. a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 3. b) podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 4. c) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 5. d) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).2.
 6. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręczników.
 7. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania procesie dydaktycznym e-podręczników.

Zadanie dla Partnera:

 1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Liderem.
 2. W ramach projektu: przeszkolenie wskazanych nauczycieli przedszkola dla których Lider jest organem prowadzącym, w zakresie innowacyjnych metod edukacyjnych wraz z wykorzystaniem procesie dydaktycznym e-podręcznikó
 3. Dostarczenie do przedszkola materiałów dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręcznikó
 4. Właściwa promocja projektu.
 5. Zarządzanie projektem wraz z Liderem.
 6. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 7. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 2. Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej .
 3. Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań oświatowych przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręcznikó
 4. Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, kadrowego.

Z ofertą należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych,

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Data i miejsce składania ofert:
Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Mykanowie
Ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów

Oferty należy złożyć do dnia 31 maja 2019 r. (jest to data i godzina wpływu oferty) w formie papierowej lub elektronicznej (forma zapisu plików pdf) na adres mailowy bok@mykanow.pl
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).