Poniedziałek, 20 maja 2019r. | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Pokaż menu

Działka w Turowie do dzierżawy

Maj 18, 2018
Dworzec kolejowy w Turowie - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL Dworzec kolejowy w Turowie - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r, poz.121 ze zm.) Wójt Gminy Olsztyn ogłasza I przetarg ustny ograniczony , na  dzierżawę następującej nieruchomości: 

 • Nr działki, k. m.: 2/2 k. m.1 o pow. 5.5031 ha
 • Rodzaj użytku: PS IV-0.0401 ha, RV-1.1440 ha, RVI-4.3190 ha
 • Obręb: Turów
 • Księga wieczysta: CZ1C/00174593/5
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy: w części dojazdowej na głębokości 4m od drogi gminnej przeznaczona jest pod planowane poszerzenie tej drogi oznaczonej symbolem 4 KD-DG(L)- drogi gminne lokalne, na długości 60m leży na terenie oznaczonym symbolem MM- zabudowa mieszkaniowa mieszana, pozostała część przedmiotowej działki leży na terenie oznaczonym symbolem 1R- tereny rolnicze
 • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 2,00 dt pszenicy

Przetarg na dzierżawę w/o nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Gminy w Olsztynie w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 10.00.
W/w nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztyn na mocy w/w księgi wieczystej. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest z dołu, w terminie do 28 lutego danego roku.

Czynsz ten ulega zmianie w zależności od ceny skupu pszenicy w I i II półroczu ogłoszonym przez GUS.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.  

Z uwagi na fakt, że nieruchomość stanowi grunty rolne, w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Rolnikami indywidualnymi zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) (Dz.U z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.), art.6 są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu – nie przekracza 300 ha.
 2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt. 2 UKUR oraz w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji rolniczych,
 3. co najmniej od 5 lat zamieszkują osobiście w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego,
 4. prowadzą przez okres co najmniej od 5 lat osobiście to gospodarstwo rolne. Osobiste prowadzenie gospodarstwa w rozumieniu ustawy oznacza podejmowanie  wszelkich decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej  w tym gospodarstwie w odniesieniu do całego areału,
 5. mają miejsce zamieszkania w gminie Olsztyn lub w gminie graniczącej z tą gminą.
   

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium oraz pisemnego ,,zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości ‘’ wraz z wymaganymi dokumentami , wynikającymi z przedmiotowego ogłoszenia w terminie do 18 czerwca 2018 roku do godz. 15.00.

Wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce na konto depozytowe Urzędu Gminy w Olsztynie Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028   4620 PKO BP Oddz. w Częstochowie   do dnia 18 czerwca 2018 r., za dzień wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Olsztyn. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu.

Osoby zmierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie wymaganych warunków:

 1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku., o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
 3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zgodnie z wymogami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 4. Dowód wniesienia wadium.
   

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów powyżej określonych, potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Olsztynie, Pl. Piłsudskiego 10 najpóźniej w dniu 18 czerwca 2018 roku godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem ,,Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w przetargu ograniczonym  na dzierżawę nieruchomości rolnej W/w nieruchomość będzie wydzierżawiona w trybie przepisów art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz.121 ze zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ustroju rolnym.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, pok. Nr 13 , tel. (034) 3285-076, 3285-077 wew. 33.
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).