Czwartek, 28 stycznia 2021r. | Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
Pokaż menu

Odzyskajmy prawa miejskie

02 marca, 2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY  PRZYGOTOWANIA DO KONSULTACJI W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PRAW MIEJSKICH OLSZTYNOWI

Szanowni Państwo,

25 lutego br. Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę (Nr IX/127/20) w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich przez Olsztyn. Uchwała przewiduje konsultacje z mieszkańcami Gminy Olsztyn.
Olsztyn utracił prawa miejskie ukazem carskim z 1870 r. w ramach kary za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Kiedyś był miastem królewskim, w którym król Zygmunt Stary rezydował w czasie pielgrzymek na Jasną Górę. W herbie Olsztyna figurują insygnia królewskie. Jeszcze w przedwojennych księgach parafialnych znaleźć można opisy: „działo się w mieście Olsztynie…”. Dziś Olsztyn spełnia wszystkie kryteria obowiązujące przy nadawaniu lub przywracaniu praw miejskich, dlatego warto podjąć takie działania. Po 150 latach to dziejowa powinność i historyczna sprawiedliwość.
Wniosek o przywrócenie praw miejskich zostanie skonsultowany z mieszkańcami gminy Olsztyn. Konsultacje odbędą się one w II połowie marca i będą miały charakter deklaracji pisemnej („ZA”, „PRZECIW”
 i „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”). I będą mogli w nich wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy.
W związku z różnymi informacjami już krążącymi w obiegu publicznym pragnę poinformować Państwa, że przywrócenie praw miejskich w Olsztynie NIE SPOWODUJE PODWYŻEK PODATKÓW I ŻADNYCH DANIN PUBLICZNYCH URZĘDNICZYCH PENSJI. Organem decydującym w tych sprawach jest i będzie Rada Gminy, a radni są bardzo wyczuleni na kwestie podatkowe i oczekiwania mieszkańców w tym obszarze.
TAKŻE NAUCZYCIELE NIE UTRACĄ PRAWA DO DODATKU WIEJSKIEGO, A MIESZKAŃCY NIE PONIOSĄ ŻADNYCH  OBCIĄŻEŃ Z TYTUŁU ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH.

Dla Olsztyna jest to szansa na dostęp do funduszy przewidzianych na rozwój małych miast i miasteczek. Do tej pory jako wieś, nie mógł korzystać ze wszystkich źródeł dofinansowania. Warto podkreślić, że pozostałe miejscowości gminy i sam Olsztyn zachowają dostęp do wszystkich dotychczasowych form wsparcia rządowego i unijnego.
Po 1989 r. prawa miejskie uzyskało ok. 120 miejscowości w Polsce, a w samym tylko 2019 r. - 10, w tym 7, które utraciły prawa miejskie w tych samych okolicznościach co Olsztyn, tj. w 1870 r. Są to: Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów - wszystkie w woj. świętokrzyskim, większość z nich mniejsza od Olsztyna, jak np. Opatowiec liczący zaledwie 338 mieszkańców. 1 stycznia 2020 r. na mapie Polski pojawiły się cztery kolejne miasta.
Jeżeli w konsultacjach większość mieszkańców gminy poprze starania o odzyskanie praw miejskich, wówczas Urząd Gminy złoży stosowny wniosek za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do Urzędu Rady Ministrów.
Ewentualne przywrócenie statusu miasta weszłoby w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
W najbliższych dniach trafi do Państwa „Biuletyn Informacyjny”, w którym szczegółowo odpowiadamy na różne pytania i wątpliwości związane ze statusem miasta.
 Bardzo Państwa proszę o przedyskutowanie problemu. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań i wątpliwości służę tel. (34) 328 50 77,  adresie e-mail: tkucharski@olsztyn-jurajski.pl.
Olsztyn, 2 marca 2020 r.
                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Olsztyn
                                                                                                                                                                                                                 Tomasz Kucharski

Najczęściej zadawne pytania:

1.    Czy wzrosną podatki i opłaty?
NIE

a)    Podatek od nieruchomości?
NIE
Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy (z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów), i są identyczne zarówno dla miast jaki i dla wsi. Nie ma zatem podstaw prawnych
do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko - miejską
(ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)

b)    Podatek rolny?
NIE
Zasady ustalania podatku rolnego pozostają niezmienne. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

c)    Opłata targowa i miejscowa?
NIE
Opłata targowa oraz miejscowa nie są uzależnione od statusu miejscowości, na której ich pobór jest ustanowiony. Stawki
te są uchwalane przez Radę Gminy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów określającego górne ich granice, które są identyczne zarówno dla miasta, jak i wsi.
(ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)

d)    Czy zmienią się stawki opłaty adiacenckiej?
NIE
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Stąd, jeżeli Rada stawek nie zmieni, pozostaną one na takim samym poziomie. W Gminie Olsztyn Rada Gminy nie wprowadziła opłaty adiacenckiej.
(ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami)

2.    Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?
NIE
Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu
na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców: zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. ustawy Karta Nauczyciela.

3.    Czy zmienią się zasady ustalania stypendiów dla dzieci i młodzieży?
NIE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w  rodzinie, zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

4.    Czy zmienią się zasady ustalania subwencji oświatowej?
NIE
Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 r. wagi P1.P2 dotyczą uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych
na terenie wiejskim lub miastach do 5.000 mieszkańców. W obecnym stanie prawnym ustawodawca określa wysokości subwencji oświatowej
na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach do 5.000 mieszkańców.

5.    Dostęp do funduszy europejskich
ZWIĘKSZY SIĘ
Do tej pory, jako wieś, Olsztyn nie mógł korzystać ze wszystkich źródeł dofinansowania. Miasto Olsztyn będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego kwalifikują się także miasta liczące do 5 tys. mieszkańców. Dodatkowo pojawią się możliwości pozyskania środków z programów adresowanych dla miast.
Mieszkańcy będą mogli korzystać, jak dotąd, ze środków na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej albo działalności stowarzyszeń, zachowają dostęp do środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich. Okoliczność uzyskania przez Olsztyn statusu miasta nie wyeliminuje jego mieszkańców z dostępu
do środków Lokalnej Grupy Działania.

6.    Czy w  związku z  powołaniem miasta zmieni się liczba radnych?
NIE
Liczebność Rady Gminy zależna jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Status gminy nie ma tu znaczenia. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych. Stanowi o tym art. 17 ustawy o samorządzie gminnym. Zmiana statusu nie powoduje także wzrostu diet radnych.

7.    Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza?
NIE
W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza
się przedterminowych wyborów organów gminy (art. 4f ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 390 Kodeksu wyborczego).

8.    Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych?
NIE
Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego - zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

9.    Co z sołectwami i sołtysami?
POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
Po uzyskaniu statusu miasta przez Olsztyn, nadal będą funkcjonowały sołectwa i sołtysi.  Z ustawy o samorządzie gminnym, po przekształceniu wsi w miasto, nie wynika konieczność znoszenia sołectwa, powoływania dzielnicy
i odpowiednich dla dzielnicy organów. Nie ma także,
co oczywiste, zakazu takiej zmiany. Ustawa zastrzega wyłączną kompetencję w tym zakresie dla Rady Gminy.

10.    Czy po uzyskaniu statusu miasta wynagrodzenie Wójta wzrośnie?
NIE
Zmiana statusu nie spowoduje wzrostu urzędniczych pensji. Wynagrodzenia pracowników samorządowych, w tym zatrudnionych
na podstawie wyboru, są zależne wyłącznie od liczby mieszkańców. Określa je precyzyjnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

11.    Czy w Olsztynie wprowadzony zostanie podatek od posiadania psa?
NIE
Podatek taki zależy wyłącznie od decyzji Rady Gminy.

12.    Czy przywrócenie praw miejskich będzie miało wpływ na działalność wspólnoty gruntowej?
NIE
Wspólnoty działają tak samo na wsiach jaki i w miastach. Taka sytuacja jest np. w Siewierzu. Ich działalność reguluje ustawa o wspólnotach gruntowych. Status miasta w żaden sposób nie będzie dotyczył działalności Wspólnoty, która działa praktycznie niezależnie od Gminy.

13.    Czy warto przywrócić prawa miejskie?
TAK
Wobec powyższych argumentów wnoszę o umożliwienie i rozpoczęcie procedury zmierzającej do przywrócenia Olsztynowi praw miejskich.

 
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).