Środa, 19 lutego 2020r. | Imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego
Pokaż menu

Stypendium szkolne

Sierpień 21, 2019
Zamek w Olsztynie - Ziijon - Praca własna / Wikipedia / CC BY 3.0 Zamek w Olsztynie - Ziijon - Praca własna / Wikipedia / CC BY 3.0
Informator dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku w roku szkolnym 2019/2020
 
Termin składania wniosków:
od 1 września 2019 r. do 15 września 2019 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, pokój nr 19 
 
Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.
 
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Olsztyn.
Stypendium nie przysługuje:
a) uczniowi klasy zerowej,
b) uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Olsztyn,
c) uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.)
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
a)    rodziców niepełnoletniego ucznia
b)    pełnoletniego ucznia
c)    dyrektora szkoły
Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
a)    zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu sierpniu br.,
b)    zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
c)    oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
d)    zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
e)    nakaz płatniczy za 2019r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f)    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
g)    odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2019r.,
h)    oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
i)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2018r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Dochód z gospodarstwa rolnego - Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).
 
ZASIŁEK SZKOLNY
 
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub opiekuna prawnego
- klęski żywiołowej
- kradzieży z włamaniem
- nagłej choroby w rodzinie ucznia
- innych, szczególnych okoliczności
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia.
 
W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu 34 3285 920
 
Formularze dokumentów do pobrania: 
Zał. 1 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego   
Zał. 2 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego
 Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).