Poniedziałek, 10 sierpnia 2020r. | Imieniny: Borysa, Filomeny, Wawrzynca
Pokaż menu

Wykaz

03 lipca, 2020

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży, niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość, położona we wsi Biskupice, gm. Olsztyn, oznaczona jako: 1) działka nr 588/4 k. m. 10 o pow. 0,1189 ha (RV-0,1189 ha). Cena wywoławcza  wynosi 78.676,00 zł + 23% VAT = 96.771,48 zł oraz 1/2 udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0,0455 ha. Cena wywoławcza 14.837,50 zł + 23 % VAT= 18.250,12 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 115.021,60 zł. Brak obciążeń.
2) działka nr 588/3 k. m. 10 o pow. 0,3737 ha (RV-0,3737 ha). Cena wywoławcza wynosi 8.632,00 zł oraz udział 1/2 udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0.0455 ha - cena wywoławcza wynosi 14.837,50 + 23 % VAT = 18.250,12 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 26.882,12 zł. Brak obciążeń.
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym  w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 588/4, 588/5,  k. m. 10,  położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą  w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolem 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 588/3 k. m. 10 leży na terenie oznaczonym symbolem 1R - tereny rolnicze.
Na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
Ww. nieruchomość, będzie sprzedana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490).  
Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie oraz na stronach internetowych Urzędu, w dniach od 03.07.2020 roku do 24.07.2020 roku.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.
Olsztyn, 03.07.2020 r.
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).