Środa, 24 kwietnia 2019r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

XXIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Marzec 20, 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z dnia 15 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXIII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019 dla gminy Przyrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 10. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów do roku 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Przyrów jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Przyrów na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Przyrów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Przyrów na obwody głosowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Przyrów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2018 rok”.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).