Sobota, 16 lutego 2019r. | Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Pokaż menu

XXV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Czerwiec 15, 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 20187 r. poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXV sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2017.
 7. Zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2018 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na obszarze Gminy Przyrów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 12. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/176/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2018 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/180/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Przyrów jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej
  im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2017 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2017 rok.
 21. Komunikaty i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).