Piątek, 24 września 2021r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

XXXVI Sesja Rady Gminy Rędziny

15 czerwca, 2021
Dworek Wereszczyńskich w Kościelcu - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dworek Wereszczyńskich w Kościelcu - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póżn.zm.) informuję, o zwołanej na dzień 22 czerwca 2021 roku (tj. wtorek) XXXVI Sesji Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.13.00 W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXXV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2021-2032.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rędziny za 2020 rok:
a)  przedstawienie sprawozdań,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny dotycząca wykonania budżetu gminy za 2020 r.
d) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
9.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2020 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2020 r.,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Rędziny,
c)  podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.
13.  Przyjęcie sprawozdania za 2020 rok z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata  2016-2020.
14.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za rok 2020.
15.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
16.  Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp
na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085
wew.113, lub mailem:ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 czerwca 2021 r.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).