Piątek, 23 sierpnia 2019r. | Imieniny: Apolinarego, Filipa
Pokaż menu

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Luty 06, 2019

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu i na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpol.

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu,  ul. Armii Krajowej 26,42-230 Koniecpol

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.z 2017, poz. 1597).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu,

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458, z późn.zm..),

11)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2186 z późn.zm) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

12)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.,poz. 967, z późn.zm) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

16)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg. poniższego wzoru:

       Wyrażam zgodę przetworzenie moich danych osobowych w celu udziału w naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE

             Oferty należy składać  zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem :

”Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”

        

na adres: Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa,

 

Pokój nr 3 –parter  w terminie  do 18 lutego 2019 roku  do godziny 15.00

 

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Częstochowie na platformę ePUAP.

 

       Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 8a, 42-230 Koniecpol 

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.z 2017, poz. 1597).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu,

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z późn.zm.) - w przypadku cudzoziemca,

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.),

11)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy              z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm. ) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

            Oferty należy składać  zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem :

”Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu”

       

na adres: Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa,

 

Pokój nr 3 –parter  w terminie  do 25 lutego 2019 roku  do godziny 15.00

 

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Częstochowie na platformę ePUAP.

 

4.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Podaj treść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).