Wtorek, 27 lipca 2021r. | Imieniny: Lilii, Julii, Natalii
Pokaż menu

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

26 października, 2020

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowejStarosta
Częstochowski ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
powierzenie realizacji zleconego zadania administracji
rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w
2021

roku.

 1. Informacje
  ogólne

  1. Starosta
   Częstochowski
   zaprasza
   przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
   wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
   2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
   wolontariacie
   (Dz.U.
   2020 poz.
   1057
   )
   do zgłaszania
   swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej
   oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
   powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z
   zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
   i
   nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

   w 2021

   roku.

  2. Opinia
   komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Zarządu

   Powiatu.

  3. Za
   uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie
   otrzymują wynagrodzenia.

 1. Warunki
  jakie muszą spełnić kandydaci

  1. Do
   komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje
   pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które
   spełniają łącznie dwa

   warunki:

   1. nie
    reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów
    biorących udział w

    konkursie,

   2. nie
    pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w
    takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić
    uzasadnione wątpliwości, co do

    bezstronności.

  2. Członkowie
   komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do
   podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie
   złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z
   dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz. U. z 2020 r.
   poz. 256)
   nie
   zachodzą przesłanki do
   wyłączenia ich z prac komisji.

  3. Kandydaci
   muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularz

   zgłoszeniowy.

 1. Zadania
  komisji konkursowej

  1. Zadaniem
   komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści
   formalnej i merytorycznej stosując kryteria i punktację, które
   zostaną określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  2. W
   celu zaopiniowania ofert odbędzie się posiedzenie komisji. O
   terminie i miejscu obrad członkowie komisji będą informowani
   telefonicznie lub pisemnie przez
   Wydział Edukacji, Kultury,
   Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu.

  3. Pracami
   komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji.

  4. Komisja
   udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu,
   który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.

 1. Miejsce
  i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych

Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie
załączonego formularza – załącznik nr 2. Wypełnione formularze
opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo
osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem


„Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa NPP – wydział
EZK” do dnia 6 listopada 2020 r. do godz.
14:00
(liczy się data wpływu formularza do urzędu)
do kancelarii ogólnej pok. 3 Starostwa Powiatowego w Częstochowie
przy ul. Jana III Sobieskiego 9 lub za pośrednictwem poczty na adres
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9 w
pok. nr 126. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 6 listopada 2020
r. nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).