Środa, 19 grudnia 2018r. | Imieniny: Gabrieli, Dariusza, Eleonory
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert nieodpłatnej pomocy prawnej

Listopad 08, 2017

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na  powierzenie   realizacji   zleconego   zadania   administracji   rządowej  z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018roku

I.                    Informacje ogólne

1.  Zarząd Powiatu Częstochowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U. z  2016  r.  poz.  1817 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018roku.

2.  Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla ZarząduPowiatu.

3.  Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 

II.                 Warunki jakie muszą spełnić kandydaci

1.  Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego   i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwawarunki:

1)                   nie reprezentują organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów  biorących  udział  wkonkursie,

2)                   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co dobezstronności.

2.  Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) nie zachodzą przesłanki   do wyłączenia ich z prac komisji.

3.  Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularzzgłoszeniowy.

 

III.              Zadania komisji konkursowej

1.  Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w uchwale Nr 658/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ichoceny.

2.  W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji. O terminie i miejscu  obrad członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu.

3.  Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji wybrany na pierwszymposiedzeniu.

4.  Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.

 

IV.              Miejsce i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych

Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie załączonego formularza. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu formularza do urzędu) do Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym   w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w pok. nr 126 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9 w pok. nr 126. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 14 listopada 2016 r. nie będąrozpatrywane.

 

 

 

Pliki do ściągnięcia

  • 1. formularz zgloszenia
  • Ściągnij wszystkie
  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).