Piątek, 23 sierpnia 2019r. | Imieniny: Apolinarego, Filipa
Pokaż menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2019 r.

Luty 06, 2019

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z póź.zm.) Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Powiatu  Częstochowskiego  -„Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2019”.

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powiat wspiera finansowo zadanie.

Wysokość dotacji do 50% kosztówwykonania zadania

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2018 –  22.000  zł

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2019 –  35.000  zł

 

A.    Podstawowe dane dotyczące zadania.

 

1) Cele zadania:

-          zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z powiatu częstochowskiego w okresie wakacji letnich,

-          propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu   dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

-          upowszechnianie turystyki i rekreacji .

 

2) Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

-          organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych: kolonie, obozy, biwaki, wycieczki

 

3) Beneficjenci zadania:

-  dzieci i młodzież  z terenu powiatu częstochowskiego.

 

4) Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

 

5)  Koszty pokrywane z dotacji:

a)      koszty bezpośrednie:

- transport, wyżywienie, zakwaterowanie,

- obsługa medyczna i techniczna,

- ubezpieczenie uczestników.

 

b) koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):

- obsługa księgowa i administracyjna,

- opłaty pocztowe, telefoniczne,

- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,

 

B. Zasady i warunki przyznania dotacji:

 

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki :

1)      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2)      posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie warunki bazowe i techniczne do realizacji zadania.

3)      posiadać własny rachunek bankowy.

4)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia.

 

2. Termin i sposób składania ofert:

1)      kompletne oferty, wraz z załącznikami należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2019 roku do  godz. 15.00, w Starostwie Powiatowym ul. Sobieskiego 9,  42-217 Częstochowa, pokój 3 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert - wypoczynek lato 2019” (o terminie nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty).

2)      Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

3)      Oferty powinny być podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e. 

4)      Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

5)      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

-          aktualnyodpis z Krajowego Rejestru Sądowego,  a w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,

-          statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji starosty częstochowskiego.

 

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 

1)      rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia zbierania ofert.

2)      oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

3)      przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:

a)      merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

b)      zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

c)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, 

d)     zasięg terytorialny oferty, liczba osób objętych projektem, 

e)      ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności,

f)       ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji,

g)      udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

h)      zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 

4. W 2018 roku udzielono wsparcia dwóm organizacjom pozarządowym  na    organizację zadania pod nazwą  „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2018”:

    1)Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie -  kwota dotacji  11 000 zł

    2)Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości - kwota dotacji  11 000 zł

 

 

 

C. Postanowienia końcowe:

 

1. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.

 

1) Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia  sprawozdania merytorycznego i finansowego z jego wykonania.

 

2) Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986z późn. zm.)

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (tel.34 322 91 42);     e-mail: karol.ostalski.@czestochowa.powiat.pl).

 

 

Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu MPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

 

 

 

Uchwała  Nr …/2019

 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

 z dnia 09.902.2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu  Częstochowskiego w  dziedzinie turystyki i wypoczynku.

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z póź.zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego  – „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2019”.

 

§ 2

Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu                                           

1. Krzysztof Smela     - Starosta -Przewodniczący Zarządu

2. Jan  Miarzyński      - Wicestarosta

3. Henryk  Kasiura     - Członek Zarządu

4. Adam Morzyk        - Członek Zarządu 

5. Gwidon Jelonek     - Członek Zarządu     

 

Skomentuj

Podaj treść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).