Środa, 17 lipca 2024r. | Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Pokaż menu

Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu” współfinansowany ze środków EFS

11 maja, 2016
Siedziba Urządu Miasta w Blachownia - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL Siedziba Urządu Miasta w Blachownia - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL

Z początkiem roku 2016 Gmina Blachownia przystąpiła do Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” zaplanowanego na lata 2016-2017

Projekt ten realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizują wspólnie: Powiat Częstochowski, w którego imieniu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie jako Lider, wraz z Partnerami - Ośrodkami Pomocy Społecznej z 10 gmin powiatu częstochowskiego, a są to: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów.

Działania w ramach Projektu w Gminie Blachownia realizowane są od stycznia 2016 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni. Przygotowania do realizacji Projektu rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku, a polegały na cyklicznych spotkaniach upoważnionych przedstawicieli Partnerów Projektu w siedzibie PCPR w Częstochowie, mających na celu wspólne wypracowanie kształtu Projektu, sporządzenie wniosku projektowego i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji działań projektowych.

Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, klientów instytucji realizujących Projekt, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, a wśród nich m. in.:

  • doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,

  • warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych,

  • wyjazdowych warsztatów integracyjnych,

  • kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wysokość środków finansowych na realizację Projektu przez Powiat Częstochowski oraz wszystkie deklarujące udział w projekcie gminy w ramach naboru wynosi 4 698 527 PLN, w tym projektodawca zobowiązany jest zabezpieczyć wkład własny w wysokości 704 779,05 PLN, a wysokość dofinansowania ze środków EFS to 3 993 747,95 PLN. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Projektu wynosi 292 osoby (87 mężczyzn, 205 kobiet) rekrutowanych z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia - klientów ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego oraz PCPR w Częstochowie.

Dla Gminy Blachownia wysokość środków na realizację Projektu „Drużyna Powiatu” to kwota 418 362,00 PLN, z czego 85% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich i wynosi ono 355 607,70 PLN, wkład własny to kwota 62 754,30 PLN. Objętych Projektem jest 26 mieszkańców Gminy Blachownia, w tym 18 kobiet i 8 mężczyzn, wyłonionych w procesie rekrutacji. Rekrutacja rozpoczęła się zaproszeniem do udziału w Projekcie osób wytypowanych przez pracowników socjalnych MOPS w Blachowni oraz innych zainteresowanych osób spełniających kryteria naboru i miała formę indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem, opiniującymi kandydatów pod kątem ich motywacji do uczestnictwa w Projekcie oraz indywidualnych predyspozycji osobowościowych i zawodowych. Pozytywne opinie specjalistów pozwoliły wyłonić docelową grupę, z którą rozpoczęto realizację działań zmierzających do udzielenia szerokiego wsparcia w zakresie poprawy sytuacji zawodowej i osobistej. Uczestnicy Projektu będą realizować indywidualną ścieżkę reintegracji uwzględniającą kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym. Działania te, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, to m.in.: trening umiejętności społecznych, warsztaty podnoszenia kompetencji zawodowych, konsultacje ze specjalistami, usługi umożliwiające niezbędną poprawę wizerunku uczestników (np. fryzjerskie, stomatologiczne), szkolenia podnoszące umiejętności przydatne na rynku pracy oraz szkolenia i kursy zawodowe.

Ponadto od lipca 2016 roku na terenie 4 gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Przyrów realizowane będą Programy Aktywności Lokalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach tych Programów zostanie sfinansowane zatrudnienie Animatora PAL, który poprzez animowanie poszczególnych działań, współpracę z lokalną społecznością, kreowanie zawiązywania się grup inicjatywnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami samorządu lokalnego będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem działań. Na terenie każdego z realizowanych Programów Aktywności Lokalnej planowane jest utworzenie Klubu Mieszkańca wraz z finansowaniem jego opiekuna. W ramach funkcjonowania każdego z Klubów przewiduje się organizowane spotkań przedstawicieli różnych grup lokalnej społeczności - seniorów, młodzieży, uczestników projektu i ich otoczenia. Działalność Klubu przyczyni się do kształtowania postawy dbania o najbliższe otoczenie, poznania historii miejsca zamieszkania i zaangażowania najmłodszych pokoleń w środowisko lokalne. Ponadto planuje się zatrudnienie terapeuty, który będzie prowadził zajęcia z rodzinami uczestników PAL. W 2016 i 2017 roku zorganizowane zostaną pikniki integracyjne dla przedstawicieli różnych grup społecznych m.in. władz lokalnych i mieszkańców oraz wyjazdowe treningi wydolności rodzinnej dla łącznie 100 uczestników. Działania te pozwolą na poznanie wzajemnych pomysłów i oczekiwań dotyczących rozwoju środowiska lokalnego, wzajemną integrację oraz wpłyną na zacieśnienie więzi rodzinnych.

Realizacja Projektu z pewnością przyczyni się do polepszenia sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Blachownia poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności, w tym poruszania się po rynku pracy, uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania umiejętności społecznych.

---
Opracowanie sporządzone przez MOPS w Blachowni, przy wykorzystaniu za zgodą autora materiałów informacyjnych nt. Projektu „Drużyna Powiatu” udostępnionych na stronie PCPR w Częstochowie
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).