Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Rekrutacja do przedszkoli

02 lutego, 2016
Siedziba Urządu Miasta w Blachownia - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL Siedziba Urządu Miasta w Blachownia - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL

8 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

DLA DZIECI 6, 5, 4, 3 i 2,5 –letnich

Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Blachownia jest organem prowadzącym oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2016.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR .0050.19.2016 Burmistrza Blachowni
z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM i UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI,

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BLACHOWNIA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

określony przez Burmistrza Blachowni

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

określony przez Burmistrza Blachowni

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 lutego 2016r.

do 26 lutego 2016r.

od 4 kwietnia 2016r.

do 15 kwietnia 2016r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

od 29 lutego 2016r.

do 4 marca 2016r.

od 18 kwietnia 2016r.

do 22 kwietnia 2016r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 marca 2016r. godz.12.00

25 kwietnia 2016r. godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 7 marca 2016r. od godz. 12.00

do 14 marca 2016r.

od 25 kwietnia 2016r.

do 29 kwietnia 2016r. do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 marca 2016r. godz. 12.00

29 kwietnia 2016r. godz. 12.00

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia 2016r. w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego – kolejny etap postępowania

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI

ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH

DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA

 

 

KRYTERIUM

Liczba punktów

Załączniki - Dokumenty złożone potwierdzające spełnienie kryterium

KRYTERIA USTAWOWE:

Art. 20c ustawy dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

1.

dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

128

Oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o wielodzietności rodziny kandydata

2.

dziecko niepełnosprawne

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne.

3.

dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego

128

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne.

4.

dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

128

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne.

5.

dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późń. zm.) lub orzeczenie równoważne.

6.

dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujących

128

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, oraz oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

dziecko objęte pieczą zastępczą

128

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

Uchwała NR 112/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 stycznia 2016r.

1.

Dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

128

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

2.

Dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego

64

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

3.

Objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

32

Orzeczenie sądu,

Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni

4.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne

16

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu,

Aktualna Informacja z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

5.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni

4

Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni

6.

Rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w danym przedszkolu

2

Zaświadczenie z przedszkola

Źródło: http://blachownia.pl/news/harmonogram_czynnosci_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_i_uzupelniajacym_do_przedszkoli/
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).