Czwartek, 18 kwietnia 2024r. | Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza
Pokaż menu

LII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

16 lutego, 2023
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 POSTANOWIENIE NR 52/2022

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

 z w o ł u j ę:

LII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 23 lutego 2023 roku (czwartek)  o godz. 800  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2023-2029.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dąbrowa Zielona na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października  2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Zielona.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Dąbrowa Zielona na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/293/2022 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dąbrowa Zielona.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Przyjęcie protokołu z XLIX, L i LI Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).