Piątek, 24 września 2021r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Pomoc klęskowa dla rolników

23 lipca, 2021
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0
W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niekorzystnego zjawiska pogodowego ARiMR przekazuję informacje z jakich programów mogą skorzystać rolnicy z terenu naszej gminy.
 
1. Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, w danym roku kalendarzowym, ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa - w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Natomiast, w przypadku wystąpienia ASF, wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW, innych niż związane z produkcją świń.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej przez komisję wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, bądź wartości szacowania zwierząt, na podstawie protokołu szacowania zwierząt określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Ponadto, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

2. Dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności,  które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Jeżeli rolnik dokona powiadomienia w terminie 15 dni roboczych i dostarczy do dnia wydania decyzji dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, będą stanowić okoliczności spełniałnienia warunków/wymogów i przyznania danej płatności obszarowej lub płatności w ramach PROW 2014-2020.

Zasady powyższe obejmują postępowania administracyjne w zakresie o przyzanie pomocy wnisowane w ARiMR w szczególności:  

 • przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 
 • przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);
 • przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020);
 • przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);
 • przyznanie płatności dobrostanowej (PROW 2014-2020);
 • przyznanie wsparcia na zalesienie (PROW 2014-2020);
 • przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);
 • przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020);
 • przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność w ekosystemach leśnych i ich wartość dla środowiska (PROW 2014-2020);
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 • wypłatę płatności na zalesianie (PROW 2004-2006); na rok 2021.
 
3. Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02) poniżej link do szczegółowych informacji:

 https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html

4. Wszelkie szkody w uprawach i gospodarstwie rolnym należy składać za pomocą aplikacji poniżej link:  Aplikacja zgłoś szkodę rolniczą https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmien-wniosek-w-aplikacji-zglos-szkode-rolnicza 
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).