Niedziela, 25 lutego 2024r. | Imieniny: Wiktora, Cezarego
Pokaż menu

Kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w tym przedsiębiorców w zakresie posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2024

24 maja, 2023
Kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w tym przedsiębiorców w zakresie posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2024

Szanowni Państwo !
 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i  właściciele nieruchomości niezamieszkałych  z terenu Gminy Janów

Przypominamy Państwu o konieczności zawarcia umowy na odbiór  odpadów komunalnych z terenu Państwa nieruchomości.  Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 1 oraz  ust. 5a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Wójt Gminy Janów przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości zgodnie z przyjętym planem kontroli do przedłożenia umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (faktury VAT).

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy – wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów  www.janow.pl w zakładce Gospodarka Odpadami oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Jednocześnie informuję, iż umowa zawarta z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie zasadami  określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na  których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, lokale gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, lokale usługowe,  lokale produkcyjne, warsztaty, targowiska, cmentarze itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
•    uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
•    zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Jednocześnie informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej ( art. 6j ust.4a ).
Zgodnie z ww. ustawą właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty
za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

Jednocześnie przypominamy, że  brak posiadania aktualnej umowy na  odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:
•    nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września
 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
•    wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar plikuPobierz
Informacja dla przesienbiorców i nieruchomości niezamieszkałych(2).pdf pdf115,03 KB PobierzGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).