Wtorek, 28 maja 2024r. | Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny
Pokaż menu

Nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2024

30 kwietnia, 2024
Nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Janów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych
w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024.

Po ogłoszeniu konkursu ofert Wójt Gminy Janów powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych (oświadczenie);
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie (oświadczenie);
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (oświadczenie);
4) nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego (oświadczenie);
5) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie
z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
3) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Janowa.

Miejsce i termin złożenia kandydatury

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem można składać w Urzędzie Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 8 maja 2024 r.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanych przez Wójta Gminy Janów w 2024 roku”.

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar plikuPobierz
formularz zgloszeniowy komisja NGO.doc doc33,50 KB Pobierz
zalacznik_oswiadczenie komisja NGO.doc doc33,50 KB PobierzGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).