Niedziela, 25 lutego 2024r. | Imieniny: Wiktora, Cezarego
Pokaż menu

Praca dla referenta ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

01 marca, 2016
Pałac Raczyńskich - Janów - Marek Slusarczyk / Wikipedia / CC BY 3.0 Pałac Raczyńskich - Janów - Marek Slusarczyk / Wikipedia / CC BY 3.0
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego. Termin składania dokumentów upływa w 11 marca 2016 r. – godz. 15.00. Szczegółowe informację zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów

DKO.021.1.3.2016

Zarządzenie Nr 3/2016
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
z dnia 01 marca 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie zarządza:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 2

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o przeprowadzeniu naboru zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń GOPS w Janowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik

/-/ Halina MiodyńskaKIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT D.S. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE UL. ŻARECKA 1, 42-253 JANÓW

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie wyższe

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:
1) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
2) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym akty wykonawcze,
3) ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze,
4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym akty wykonawcze,
5) ustawy o ochronie danych osobowych,
6) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
7) ustawy o samorządzie gminnym,
8) ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

8.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

2. Umiejętność organizacji pracy własnej.

3. Umiejętność pracy w zespole.

4. Łatwość przekazywania informacji.

5. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

6. Odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

7. Preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

III. Zakres podstawowych czynności

1. Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.

2. Przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do: o świadczeń wychowawczych, o funduszu alimentacyjnego.

3. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

4. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

5. Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6. Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.

7. Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, w tym także w wersji elektronicznej.

8. Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

9. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.

10. Współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, komornikami, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.

11. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

12. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

13. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

14. Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań.

IV. Informacje o warunkach pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy - pełny etat.

2. Umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.

3. Praca administracyjno-biurowa.

4. Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1.

5. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, fax).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty

1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa, zaświadczenia).

6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Oświadczenie:
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)

8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

9. W przypadku zawarcia umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, (pokój nr 5 lub 4), lub pocztą na adres Ośrodka w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego" w terminie do dnia 11 marca 2016 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Rekrutacja

1. Rekrutacja na ww. stanowisko będzie przebiegać w dwóch etapach.

2. Etap I nastąpi w dniu 14 marca 2016 r. i obejmuje weryfikację przez komisję konkursową dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych i dopuszczenia do drugiego etapu.

3. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, jak również tablicy ogłoszeń siedziby Ośrodka.

5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do I etapu naboru jak i nie przejdą II etapu będą do odbioru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ( pokój Nr 5).

6. Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 34/3278405 Janów, dnia 01.03.2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

/-/ Halina Miodyńska

 
Gmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).