Czwartek, 21 września 2023r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu

Zwrot podatku akcyzowego w 2016 r

03 lutego, 2016
Pałac Raczyńskich - Janów - Marek Slusarczyk / Wikipedia / CC BY 3.0 Pałac Raczyńskich - Janów - Marek Slusarczyk / Wikipedia / CC BY 3.0
Szanowni Rolnicy, przypominamy, e kady rolnik, który chce skorzysta z moliwoci odzyskania czci pienidzy wydanych na olej napdowy uywany do produkcji rolnej, moe zoy wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie do 29 lutego 2016 r. Wnioski wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowicymi dowód zakupu oleju napdowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. naley zoy w Urzdzie Gminy Janów

Procedura i warunki ubiegania si o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel
informuje:

Kady ROLNIK, który chce odzyska cz pienidzy wydanych na olej napdowy uywany do produkcji rolnej powinien zbiera faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. naley zoy odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zalenoci od miejsca pooenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowicymi dowód zakupu oleju napdowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. naley zoy odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zalenoci od miejsca pooenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowicymi dowód zakupu oleju napdowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.w ramach limitu zwrotu podatku okrelonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r.
wynosi bdzie: 86,00 z * ilo ha uytków rolnych

Pienidze wypacane bd w terminach:
- 1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku zoenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 - 31 padziernika 2016 r. w przypadku zoenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania si o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego zuywanego do produkcji rolnej w 2016 roku.
1. W 2016 r. producent rolny moe skada do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) waciwego ze wzgldu na miejsce pooenia gruntów bdcych w posiadaniu lub wspóposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokoci limitu zwrotu okrelonego na 2016 r., w dwóch terminach, tj. a) od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent skada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentujcymi zakup oleju napdowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent skada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzajcymi zakup oleju napdowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
2. Za producenta rolnego uznaje si osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nie posiadajc osobowoci prawnej, bdc posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uwaa si obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako uytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na uytkach rolnych o powierzchni przekraczajcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjtkiem gruntów zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot wspóposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysuguje temu wspóposiadaczowi, co do którego pozostali wspóposiadacze wyrazili pisemn zgod (zgoda bdzie wyraana we wniosku i nie dotyczy wspómaonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sdowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zosta ogoszony w drodze rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest równie dostpny na stronach internetowych urzdów gmin, urzdów wojewódzkich, orodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a take udostpniony w urzdach gmin do kopiowania.
7. Faktura powinna spenia wymogi okrelone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pón. zm.). Kwot zwrotu podatku akcyzowego ustala si jako iloczyn iloci oleju napdowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikajcej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra okrelonej w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2042), z tym, e kwota zwrotu podatku nie moe by wysza ni kwota stanowica iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napdowego (1,00 z/l), liczby 86 oraz powierzchni uytków rolnych bdcych w posiadaniu lub wspóposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako uytki rolne wedug stanu na dzie 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzgldnia si gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzj ustalajc wysoko zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia zoenia wniosku.
9. Wypata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastpi w terminie:
a) 1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku zoenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 padziernika 2016 r. w przypadku zoenia wniosku w drugim terminie,  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Źródło: http://janow.pl/?s=a&t=1&m=&i=5722

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).