Czwartek, 18 kwietnia 2024r. | Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza
Pokaż menu

ZAPYTANIE OFERTOWE

09 lutego, 2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

 

zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług  w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu

 

1. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzenia wspólnej  opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista terapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu wspólnych opinii   (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista terapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Kamienicy Polskiej.

2) Opinie winne być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi przepisem Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z  2007r.  nr 250 poz. 1883) oraz dostarczone Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy Polskiej w terminie 14 dni od przeprowadzenia badania.

3) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

4) Termin wykonania usługi 01.03.2023r. - 31.12.2023r.

3. Warunki udziału  w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby spełniające warunki w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z  2007r.  nr 250 poz. 1883), które złożą kompletną zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę.

2) Zamawiający wymaga złożenia oferty przez Wykonawcę składającego się z zespołu dwóch biegłych działających wspólnie (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista terapii uzależnień) wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnień od alkoholu przy Sądzie Okręgowym lub przez Wykonawcę dysponującego co najmniej jednym lekarzem (albo specjalistą terapii uzależnień)  wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnień od alkoholu przy Sądzie Okręgowym.

4. Wymagane oświadczenia i dokumenty:

1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2) Formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

5. Zamawiający uzna warunki Oferty za spełnione jeżeli:

1) Oferta będzie:

- opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy

- posiadać datę sporządzenia

- zawierać: adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, e-mail, numer NIP, REGON/PESEL

-  podpisana czytelnie przez Wykonawcę

- zawierać cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii

2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować: jednym lekarzem psychiatrą i jednym psychologiem lub specjalistą terapii uzależnień zgodnie z Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z  2007r.  nr 250 poz. 1883).

3) Wskazane przez Wykonawcę osoby do wykonywania usługi posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania badania i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu, ponadto  są aktualnie wpisane na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnień od alkoholu przy Sądzie Okręgowym.

6. Forma i sposób wynagradzania:

1) Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przeprowadzonych  badań oraz ustalonej ceny za jedno badanie, płatne na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku lub faktury

2) Cena za wykonanie usługi pozostaje niezmieniona  w okresie wykonywania zamówienia.

3) Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia  ponosi Wykonawca.

7. Kryteria wyboru oferty:

1) Cena  jednostkowa brutto

2) Doświadczenie zawodowe wskazane w ust. 5 pkt 3

8. Forma i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu”

 

na adres: Gmina Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

w terminie:  do 22.02.2023r. do godziny 10.00

 

 

Formularz: tutaj
Gmina Kamienica Polska
Gmina Kamienica Polska położona jest w dorzeczu Warty, 18 kilometrów od Częstochowy. Kamienica Polska jest gminą wiejską obejmującą obszar sześciu sołectw: Osiny, Wanaty, Rudnik Wielki, Zawisna, Zawada i Kamienica Polska, która stanowi siedzibę władz administracyjnych gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).