Sobota, 13 kwietnia 2024r. | Imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Pokaż menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023

17 kwietnia, 2023
Pałac Nieznanice - Lotek70 - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac Nieznanice - Lotek70 - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kłomnice

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) oraz

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

ogłaszam

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Kłomnice w 2023 r.- zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz zapraszam do składania ofert.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „podmiotami”

Rodzaj zadania: działalność z zakresu pomocy społecznej

Nazwa zadania: Pomoc dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałym na terenie Gminy Kłomnice,     w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi w formie: Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego – do 100 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Dotacja będzie przekazywana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zdania publicznego.

Gmina Kłomnice przeznaczy na realizację zadania w roku 2023 kwotę łączną – 170 010,00 zł, oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu – 3400,20 zł (nie więcej niż 2 % faktycznie wydatkowanej kwoty ze środków Funduszu Solidarnościowego). Źródłem finansowania zadania są środki Funduszu Solidarnościowego.

 1. Cel zadania:

Głównym celem zadania publicznego jest zapewnienie pomocy dzieciom do 16. roku życia     z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zamieszkałym na terenie gminy Kłomnice. Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji , w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi      i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  1) 
  Usługi asystenta będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, polegać będą na pomocy asystenta ( zgodnie z załącznikiem nr 8 „Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 .

  Realizacja zadania będzie obejmowała:

  a) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
  b) wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych ( w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);
  c) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  e) wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  f) wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
  gnawiązanie kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  hzakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji.

  2) Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym tj. w okresie realizacji zadania wynosi nie więcej niż:
  a) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  b720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  c) 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o miarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  3) Z usług asystencji osobistej u jednego asystenta, w tym samym czasie może korzystać tylko jeden uczestnik programu.

4) Asystent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskał w trakcie wykonywania obowiązków, w szczególności do nieujawniania osobom trzecim danych personalnych osób u których sprawuje usługi, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej.

5) Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji związanej       z realizacją usług asystencji:

 1. a) karty realizacji usług asystenta, w której realizacja usług potwierdzona jest każdorazowo podpisem uczestnika/ opiekuna prawnego oraz asystenta;
 2. b) miesięczne zestawienie zbiorcze wykonania usług przewidzianych programem;
 3. c) miesięczny i zbiorczy wykaz osób realizujących usługę asystencji przekazywany pocztą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych, po zakończeniu miesiąca;
 4. d) ewidencja jednorazowych biletów komunikacji, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku;
 5. e) ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu np. taksówką, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku;
 6. f) zestawienie biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku.

6) W przypadku niemożności realizacji usług , Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę oraz podać przyczyny takiego stanu rzeczy.

7) W sytuacji zakończenia świadczenia usług, rezygnacji uczestnika z usług, wstrzymania usług lub zgonu Uczestnika, Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę w ciągu 2 dni roboczych.

8) Realizacja podmiotu umowy przez Zleceniobiorcę i świadczenie usług asystencji podlega doraźnym kontrolom i monitorowaniu przez Zleceniodawcę. Kontroli podlega również dokumentacja dotycząca realizacji usług, w tym dotycząca zatrudnienia asystentów.

9) Zleceniobiorca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę.

10) Usługi asystenta nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu

 1. Beneficjenci zadania:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie gminy Kłomnice, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 4 dzieci oraz

2) osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie gminy Kłomnice, posiadające orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności 1 osoby
 2. b) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną 1 osoby
 3. c) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 1 osoba
 1. Rezultaty:

1) Zwiększenie możliwości skorzystania przez 7 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kłomnice z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2) Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie 7 osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie prowadzenia bardziej niezależnego samodzielnego życia oraz poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku;

3) umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 1. Termin realizacji zadania:

08.05.2023 r. - 22.12.2023 r.

 1. Koszty pokrywane ze środków Funduszu Solidarnościowego:

1) merytoryczne, związane z bezpośrednią realizacja zadania, którymi są:

 1. a) wynagrodzenie asystenta za wykonaną usługę asystencji osobistej, przy czym koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej nie może przekroczyć 40,00 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego. Nie jest dopuszczalne pokrywanie z tej kwoty kosztów administracyjnych podmiotu, któremu gmina zleci realizację Programu;
 2. b) koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
 3. c) koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi;
 4. d) koszt ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej, w wysokości nie większej niż 150,00 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem realizatora Programu.

2) o których mowa w pkt. 1) lit. b, c, mogą zostać uwzględnione w wysokości:

 1. a) nie większej niż 300 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej;
 2. b) nie więcej niż 500 zł miesięcznie na asystenta, pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej;

3) ze środków Programu pokrywane będą koszty obsługi zadania publicznego  w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż do 2% wykorzystanej kwoty ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania.

4) Koszty, będą kwalifikowalne jeżeli:

 1. a) z usługi asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie będzie korzystać jeden uczestnik
 2. b) koszt przejazdu asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu, np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, jest wliczony w czas pracy asystenta, wyłącznie w przypadku jednoczesnego przejazdu asystenta i uczestnika.
 3. c) będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych, zawierająca min. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży ( załącznik nr 10 a do Programu- wzór ewidencji biletów komunikacyjnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023)
 4. d) będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta/udostępnionego przez osobę trzecią (załącznik nr 10 do Programu – wzór ewidencji przebiegu pojazdu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd.

5) Wydatki będą kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji Programu,      tj. od dnia podpisania umowy na realizację zadania do 22 grudnia 2023 r.

6) Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z  realizacją usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego zadania, jak i w ramach innych programów czy projektów.

7) Kosztami niekwalifikowanymi zadania są:

 1. a) odsetki od zadłużenia;
 2. b) kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
 3. c) kary i grzywny;
 4. d) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”;
 5. e) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 6. f) odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.);
 7. g) nagrody, premie, ekwiwalent za urlop, zasiłki chorobowe i koszt przejazdu asystenta do i od uczestnika;
 8. h) usługi asystenta świadczone przez członków rodziny (zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;

8) szczegółowe informacje dot. kwalifikowalności kosztów określa Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

9) naruszenie przez Zleceniobiorcę powyższych postanowień, uważa się za pobranie części środków z Funduszu Solidarnościowego w nadmiernej wysokości.

Zasady i warunki przyznawania Środków z Funduszu Solidarnościowego

 1. Podmiot, któremu zostaną przyznane środki z Funduszu Solidarnościowego będzie zobowiązany do:

1) realizacji zadania zgodnie z zapisami programu resortowego pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”,

2) posiadania/zatrudnienia wykwalifikowanej kadry do bezpośredniej realizacji usług asystenckich.

3) wypełnienia oferty, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, racjonalny, oszczędny i terminowy,

4) nie posiadania zadłużenia wobec Gminy Kłomnice, jednostek organizacyjnych Gminy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

5) zaakceptowania warunków zlecenia zadania bez możliwości prowadzenia dodatkowych negocjacji,

6) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z zasadami Programu,

7) rzetelnego rozliczania się z otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego,

8) sporządzania raportów i sprawozdań z realizacji zadania,

9) udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z wymogami Programu resortowego,

10) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. adostępności cyfrowej – w zakresie tworzenia materiałów edukacyjnych, zapewnienia obsługi lub prowadzenia korespondencji z beneficjentami według standardów WCAG, określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. b) dostępności informacyjno-komunikacyjnej - w zakresie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub przez usługę tłumacza języka migowego lub wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, zapewnienie na stronie internetowej Zleceniobiorcy informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji          w tekście łatwym do czytania,

11) w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności na warunkach określonych        w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

12) wskazania w ofercie w jaki sposób zamierza zapewnić dostępność dla osób                      ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem zapisów dotyczących dostępności wymienionych w pkt 10.

 1. Termin i sposób składania ofert:

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych orz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057) w wersji papierowej w terminie do 8 maja 2023r. do godz. 15:30 ( liczy się czas wpływu na kancelarię urzędu). Druk oferty stanowi załącznik do ogłoszenia.

2) Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem       w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku wystawienia upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

3) Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne lub opatrzone imienną pieczęcią,

4) Ofertę mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie należy wskazać podmiot ubiegający się o środki z Funduszu Solidarnościowego                        i odpowiedzialny za wykonanie zadania,

5) Przy składaniu oferty wspólnej należy wskazać sposób reprezentowania każdego z podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i jakie rodzaje kosztów będą opłacane z konta tych podmiotów,

6) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

 1. a) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów,
 2. b) w przypadku posiadania innego dokumentu niż KRS, inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną stowarzyszenia. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 3. c) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy Kłomnice, jednostek organizacyjnych Gminy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
 4. d) oświadczenie o przyjmowaniu lub dokonywaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość10 000 euro – stosownie do postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o konkursie, a) oświadczenie o braku przeciwwskazań do aplikowania w otwartym konkursie ofert, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

7) każda strona kopii dokumentów załączonych do oferty powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania oferty.

 1. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert.

1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2) oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez komisję konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice,

3) ocenie podlegają:

 1. a) merytoryczny zakres oferty i jej zgodność z celami zadania,
 2. b) możliwość realizacji zadania publicznego przez uprawnione podmioty,
 3. c) kalkulacja środków realizacji publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. d) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne,
 5. e) uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 6. f) rzetelność i terminowość rozliczenia środków otrzymanych na realizacje zadań publicznych Gminy Kłomnice, zleconych w latach ubiegłych,

4) wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej,

5) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,

6) oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane,

7) za poprawność złożonej oferty odpowiada podmiot składający ofertę,

8) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków z Funduszu Solidarnościowego,

9) Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo do:

 1. a) dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert,
 2. b) zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania,
 3. c) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości.

10) o podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną w formie elektronicznej lub pisemnej,

11) dopuszcza się możliwość uzupełniania ofert konkursowych do czasu zakończenia prac komisji konkursowej,

12) oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu

pod względem merytorycznym.

 1. Postanowienia końcowe

1) środki z Funduszu Solidarnościowego nie mogą zostać wykorzystana na:

 1. a) prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. b) realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Wójta Gminy Kłomnice
 3. c) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
 4. d) inwestycje,
 5. e) prowadzenie działalności politycznej;

2) zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania;

3) podmiot, któremu zostaną przyznane środki z Funduszu Solidarnościowego zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego                 z realizacji zadania;

4) warunkiem przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy pomiędzy Gminą Kłomnice, a podmiotem składającym ofertę;

5) w okresie realizacji zadania umowa może być zmieniona w formie aneksu;

6) w przypadku innej kwoty ze środków z Funduszu Solidarnościowego niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów planu, harmonogramu oraz rezultatów realizacji zadania publicznego;

7) podmioty które otrzymają środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania są zobowiązane w sposób czytelny i widoczny umieścić informację o treści: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego” zgodne z wytycznymi programu;

8) środki z Funduszu Solidarnościowego rozliczane będą przez rezultaty:

 1. a) środki z Funduszu Solidarnościowego zostaną uznane za rozliczone, jeżeli wszystkie działania i określone rezultaty określone w ofercie realizacji zadania publicznego zostaną zrealizowane;
 2. b) w przypadku, gdy wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, a wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie założonym w ofercie, Zleceniodawca dokonuje analizy, której celem jest ustalenie możliwych do rozliczenia środków z Funduszu Solidarnościowego – w tym zakresie brane będą pod uwagę okoliczności/wyjaśnienia Zleceniobiorcy, w szczególności działania, jakie zostały podjęte w celu osiągnięcia określonych rezultatów;

9) przesunięcia budżetowe dokonywane w trakcie realizacji zadania publicznego w ramach przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego wymagają zgody Zleceniodawcy.

10) organizacje pozarządowe w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przygotowują ofertę na obowiązującym formularzu i składają osobiście lub pocztą lub kurierem na kancelarii Urzędu Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20

11) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania środków  z Funduszu Solidarnościowego udziela Urząd Gminy w Kłomnicach pod nr. tel. 34 3473172

Kłomnice, dnia 18.04.2023 r.

Wójt Gminy Kłomnice
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).