Środa, 8 lutego 2023r. | Imieniny: Hieronima, Sebastiana, Ireny
Pokaż menu

Postanowienie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy

19 marca, 2021
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Urząd Gminy Informuje, iż zgodnie z Postanowieniem nr 2/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołana zostaje na dzień 26 marca 2021 roku XXVII Sesja Rady Gminy.

OR-RG.0002.2.2021 

P O S T A N O W I E N I E  NR 2/2021

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.03.2021r.

w sprawie zwołania XXVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2020 r.,poz.713.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 26.03.2021r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXVII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Kłomnice.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
  7. Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała.
  8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 - uchwała.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim budowy zatoki autobusowej
w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice,

b. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Kłomnice,

c. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Zawada,

d. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej,

e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice – etap II,

f. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki położonej w miejscowości Rzeki Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kłomnice,

g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,

h. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice,

i. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021,

j. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice,

k. zmiany uchwały o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku,

l. rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice,

m. rozpatrzenia petycji.

10. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Wolne wnioski i komunikaty.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

 

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.

 

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, ogranicza się udział publiczności w obradach rady.

 

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).