Poniedziałek, 28 listopada 2022r. | Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Pokaż menu

XLVII Sesja Rady Gminy Kłomnice

23 listopada, 2022
Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain

 

POSTANOWIENIE  NR  13/2022

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.11.2022r.

w sprawie zwołania XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 30.11.2022r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLVII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLV i XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a. ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2023 rok,
  b. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  c. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023,
  d. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych,
  e. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy-Prawo oświatowe,
  f. opłaty targowej,
  g. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nieznanice.
 10. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja wójta o działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.  

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).