Środa, 24 kwietnia 2024r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

13 marca, 2023
OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

NR IFXV.7840.11.2.2023

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji Nr 8/Z/B-B/23 z 10 marca 2023 r. znak: IFXV.7840.11.2.2023 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu na rzecz Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie (03-734 Warszawa, ul. Targowa 74) pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa przystanku osobowego Koniecpol Centrum, na działkach o nr ewid. 240406_4.0001.2480/23; 240406_4.0001.2446/1; 240406_4.0001.2447/1.

Z treścią wymienionej wyżej decyzji Wojewody Śląskiego oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40B, pokój 420a, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie (nr tel. 33 8136 215).
Informuję jednocześnie, iż treść tej decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Od decyzji o pozwoleniu na budowę przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, w BIP i na stronie podmiotowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń, w BIP i na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Koniecpol, a także w prasie lokalnej.

Z up. Wojewody Śląskiego
wz. Kierownika Oddziału Administracji
Architektoniczno- Budowlanej I- instancji

Magdalena Krakowczyk
Inspektor wojewódzki

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie

    Obwieszczenie
Gmina Koniecpol
Zgodnie z podziałem geobotanicznym tereny Koniecpola leżą w dwóch krainach: Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej i Świętokrzyskiej. Wiele tu malowniczych zakątków, pięknych krajobrazów, ale też interesujących zabytków i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Dumą gospodarzy Ziemi Koniecpolskiej są tutejsze lasy. Duże kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie doskonale nadają się do obserwacji przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).