Czwartek, 13 czerwca 2024r. | Imieniny: Lucjana, Antoniego
Pokaż menu

Procedura zgłaszania szkód wyrządzonych przez bobra europejskiego.

04 czerwca, 2024
Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki chronione, w tym bobra europejskiego. Zatem szkody powstałe w wyniku działalności bobrów w użytkach zielonych, gruntach rolnych, w drzewostanie lub w innych rodzajach mienia podlegają procedurze odszkodowawczej dokonywanej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Szacowanie szkody połączone z oględzinami terenu, na którym wystąpiły oraz ewentualna wypłata odszkodowania następuje na złożony do tut. Dyrekcji wniosek poszkodowanego, zawierający określone informacje o przedmiocie szkody oraz konieczne dokumenty. Na stronie internetowej tut. Dyrekcji: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice, w zakładce: Załatw sprawę pod pozycją B2 - Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, zamieszczono kartę usługi dotyczącą sposobu załatwienia sprawy (z wyszczególnionymi dokumentami, które musza zostać dołączone do wniosku) oraz odpowiednie wzory wniosków o odszkodowanie w zależności od gatunków, które je wyrządziły.

Jednocześnie wyjaśniam, że wymagania prawne co do niezbędnych dokumentów oraz samej procedury odszkodowawczej reguluje rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną.

Tym sam zwracam uwagę, że zgodnie z art. § 2 ust. 3a pkt 2 ww. rozporządzenia wniosek w przypadku szkody w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim składa się w terminie 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody.

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 12 ww. rozporządzenia Poszkodowany jest zobowiązany do zabezpieczenia w miarę możliwości śladów oraz innych dowodów wskazujących na przyczynę lub okoliczności powstania szkody, w miejscu jej wyrządzenia do czasu sporządzenia protokołu.

Oznacza to, że usunięcie szkód możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu oględzin terenowych, określeniu rozmiaru szkód oraz sporządzeniu protokołu z oględzin. W przypadkach wymagających podjęcia natychmiastowych działań jak np. uszkodzenia grobli, które w efekcie mogą doprowadzić do znaczących szkód w pobliżu wystąpienia problemu, zaistniałą szkodę należy zgłosić telefonicznie. Następnie, po zgłoszeniu telefonicznym szkody pracownikowi Regionalnej Dyrekcji Ochronny Środowiska w Katowicach, dopuszcza się możliwość natychmiastowej jej naprawy przez Właściciela obiektu stawowego jeśli taka naprawa jest faktycznie pilna. Poszkodowany, w celu uzyskania ewentualnego odszkodowania, zobowiązany jest jednak sporządzić sprawozdanie obejmujące:

  • stan faktycznych uszkodzeń stwierdzonych przez poszkodowanego wraz z podaniem ich lokalizacji oraz załączoną dokumentacją zdjęciową;
  • zestawienie (najlepiej w formie tabeli) objętości stwierdzonych szkód (jam, zapadlisk, nor) w m³;
  • stan po naprawie obejmujący opis faktycznie wykonanych prac naprawczych (rozmiar prac, rodzaj sprzętu, itp.) wraz z dokumentacja fotograficzną.

W innych sytuacjach, w przypadku przystąpienia do oględzin terenowych i stwierdzeniu wykonania naprawy uszkodzeń przed przybyciem przedstawicieli RDOŚ w Katowicach na wskazane miejsce wystąpienia szkód, odszkodowanie nie będzie wypłacane.

W przypadku pilnych sytuacji wymagających oględzin proszę kontakt pod numerem telefonu: 32 42-06-825 lub 32 42-06-851.

Jednocześnie zwracam uwagę na możliwości stosowania metod zabezpieczających w stosunku do obiektów narażonych na negatywną działalność bobrów. Groble stawów można zabezpieczyć poprzez wyłożenie siatki na części w miejscach narażonych na rozkopywanie. Siatka powinna być położona na oczyszczonej z krzewów i nierówności grobli lub nasypie, tak aby ściśle przylegała do jego powierzchni. Dolna krawędź powinna znajdować się około 1 m poniżej średniego poziomu wody w stawie lub zbiorniku. Siatka powinna być zamontowana za pomocą stalowych kotew o długości co najmniej 50 cm, w liczbie co najmniej 1 szt. na 1 mb siatki, stabilizujących ją w trwały sposób przed przemieszczeniem. Poszczególne odcinki siatki powinny być trwale połączone za pomocą ocynkowanych, stalowych złączek.

Pod następującymi linkami można znaleźć poradniki i opracowania, które mam nadzieję ułatwią ewentualne zabezpieczanie Państwa obiektów stawowych:

  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).