Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. „DRUŻYNA POWIATU”

03 lutego, 2016
Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, jako Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego, prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowane jest objęcie wsparciem 26 mieszkańców gminy Konopiska.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie dobrowolnie zgłaszały chęć udziału w projekcie i są klientami instytucji pomocy społecznej działającej na terenie powiatu częstochowskiego, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w rozdziale 3 pkt 11 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 roku), czyli:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą zdnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
 2. osoby, o których mowa w art.1 ust. 2 z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Z 2014r. Poz. 382);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2011r. Nr 231, poz. 1375);
 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2015r. Poz. 149, z późn. zm.);
 9. osoby niesamodzielne;
 10. osoby bezdomne dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 12. osoby korzystające z PO PŻ.

W ramach projektu uczestnicy będą objęci wsparciem psychologicznym – warsztaty grupowe i poradnictwo indywidualne oraz będą mogli korzystać ze szkoleń podnoszących umiejętności przydatne na rynku pracy oraz szkoleń zawodowych.

Aby uczestniczyć w projekcie należy wypełnić ankietę, do której link znajduje się poniżej i założyć ją w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. Również pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach prowadzić będą wśród swoich klientów ankiety rekrutacyjne.

Pracownik socjalny i animator partnerstwa dokonają analizy ankiet rekrutacyjnych, na podstawie której potencjalny uczestnik projektu zostanie zaproszony na konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym.

Konsultacja z psychologiem ma na celu ocenę motywacji osoby do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz ukierunkowanie na wsparcie z zakresu kompetencji społecznych.

Podczas konsultacji z doradcą zawodowym zostanie ustalony dla każdego uczestnika kształt indywidualnej ścieżki integracyjnej w zakresie kompetencji zawodowych.

Na podstawie opinii psychologa i doradcy zostanie dokonana ostateczna weryfikacja uczestników projektu. Z osobami, które pomyślnie przeszły ścieżkę rekrutacyjną podpisane zostaną kontakty socjalne.

Planowane jest przeprowadzenie konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym w miesiącu marcu 2016r.

Więcej informacji o projekcie Drużyna Powiatu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 343282030 wew. 51. Rekrutację prowadził będzie pracownik socjalny Katarzyna Kulej.

 

Źródło: http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/REKRUTACJA-UCZESTNIKOW-PROJEKTU-PT.-DRUZYNA-POWIATU/idn:920
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).