Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Konsultacje społeczne

04 lutego, 2016
Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Na podstawie Uchwały Nr IX/51/2011 Rada Gminy Kruszyna z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie:

  • zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kruszyna;
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 05 lutego 2016 roku do 14 lutego 2016 roku do 15:00. Projekty uchwał zostały zamieszczone na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszyna.pl (zakładka konsultacje społeczne 2016);
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna www.kruszyna.pl

Wszelkie uwagi dotyczące w/w uchwał można zgłaszać w:

  • Urzędzie Gminy Kruszyna pok. 6A;
  • bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kruszyna pok. 1;
  • drogą elektroniczną na adres: ug@kruszyna.pl

Wszelkie uwagi i wnioski można składać na załączonym do ogłoszenia formularzu.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewelina Małolepsza.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna.


Źródło: http://www.kruszyna.pl/wiecej.php?artykul=672
Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).