Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

31 marca, 2021
Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał, iż z dniem 27  marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ograniczenie funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi wynika z treści rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (opublikowane pod adresem: >https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/560).

Działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 11 kwietnia 2021 r. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.

Jednocześnie przekazuję w załączeniu propozycję wzoru oświadczenia, które rodzice wskazani w wymienionych wyżej punktach powinni złożyć podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dyrektorowi/kierownikowi tej instytucji opieki lub dziennemu opiekunowi. Podmiot prowadzący instytucję opieki lub ta instytucja powinna przechowywać to oświadczenie na wypadek kontroli (np. powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej). Nie jest wymagane składanie oświadczenia na załączonym wzorze – instytucje opieki mogą przygotować własne wzory oświadczeń lub dokonać modyfikacji  propozycji wzoru. Nie jest również wymagane, aby obydwoje rodzice składali ww. oświadczenie – wystarczy, że jedno z nich spełnia ww. warunek.

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami, które przy poprzednich ograniczeniach funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zadawane były zarówno przez podmioty prowadzące instytucje opieki, jak również przez rodziców, w zakresie obowiązku ponoszenia opłaty w czasie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego lub punktu opieki świadczonej przez dziennego opiekuna, uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwietniu 2020 roku wyraził stanowisko, w którym wskazał, że w obecnej, wyjątkowej sytuacji każdy przypadek należy oceniać odrębnie - strony umowy muszą się zastanowić  i porozumieć, jak będą rozliczać koszty czesnego, aby sprawiedliwie rozłożyć konsekwencje tej nieprzewidzianej sytuacji na obie strony. W ocenie UOKiK dopuszczalność pobierania czesnego w pełnej wysokości za czas, kiedy dzieci w ogóle nie przebywają w placówce, jest wątpliwa – na przykład opłaty za wyżywienie, czy zajęcia dodatkowe nie powinny być pobierane. Należy pamiętać, że co do zasady konsument powinien ponosić opłaty wyłącznie w wysokości odpowiadającej uzasadnionym kosztom ponoszonym przez placówkę, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania. Z jednej strony właściciele żłobków powinni mieć na uwadze, że de facto opiekę nad dziećmi w tym czasie sprawują rodzice, z drugiej zaś rodzice powinni uwzględnić, że żłobek musi być bez przerwy utrzymywany, żeby po okresie epidemii dzieci mogły do  niego wrócić. Wytyczne te zostały również udostępnione na stronie internetowej UOKiK pod adresem: >https://www.uokik.gov.pl/faq_koronawirus_uslugi_edukacyjne.php#faq3904
Gmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).