Czwartek, 2 lutego 2023r. | Imieniny: Marii, Miloslawa
Pokaż menu

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023 – 2030

20 stycznia, 2023
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023 – 2030


Gmina Lelów realizuje projekt pn. „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” (CWD Plus) współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa, w ramach którego jest opracowywany Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023 – 2030 przez „Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner”.

 

Rewitalizacja to dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia. Jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów wsi.

Rewitalizacja to nie tylko remonty. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części wsi i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na fragmencie obszaru wsi, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało.

Rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest przezwyciężenie kryzysu społecznego.

Rewitalizacja jest długim procesem. Jej powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całych wsi, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, urzędów.

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Co to jest Gminny Program Rewitalizacji?

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych
na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

Co to jest obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Obszar zdegradowany zdefiniowany został jako: „Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych (…), środowiskowych (…), przestrzenno-funkcjonalnych (…) lub technicznych (…)”.

Obszar zdegradowany jest więc przede wszystkim obszarem o problemach społecznych. Nie można wykluczyć faktu, że znajdą się na nim obszary zaniedbane lub zdewastowane, jednak nie należy utożsamiać tych zjawisk. Poza uzasadnionymi wyjątkami w skład obszaru zdegradowanego mogą wejść wyłącznie obszary zamieszkałe.

Obszar rewitalizacji zdefiniowany został jako: „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (…), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…)”.

Definicja ta jest zatem zdecydowanie prostsza. Najważniejsza jest koncentracja negatywnych zjawisk (którą należy udokumentować). Obszar rewitalizacji może objąć jedynie 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców.

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).