Niedziela, 25 lutego 2024r. | Imieniny: Wiktora, Cezarego
Pokaż menu

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

10 lutego, 2016
Dwór Antoniego Schutza w Bogumiłku - Wojciech Domagała / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dwór Antoniego Schutza w Bogumiłku - Wojciech Domagała / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

komunikat2Informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych (ich następców prawnych), którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. W okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym nadal stanie prawnym, o możliwości składania do Starosty Częstochowskiego wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości im przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016r.

Wniosek musi zawierać: numery działek, które stanowią wspólnotę, imię i nazwisko albo nazwę firmy podmiotu uprawnionego do udziału we wspólnocie, nazwę miejscowości, W której położone jest gospodarstwo uprawnionego do udziału we wspólnocie oraz adres doręczeń pism. Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie. Jeśli wskazane dowody będą wystarczające, starosta wyda decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią wspólnotę. Jeśli wnioski złożone zostaną przez wszystkich uprawnionych, wyda też decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Decyzja o ustaleniu wykazu uprawnionych nie dotyczy indywidualnych, pojedynczych wnioskodawców, lecz wszystkich uprawnionych. Jeśli więc niewszyscy uprawnieni złożą wnioski, starosta wyda decyzją o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni.

W terminie do 7 dni od daty uostatecznienia decyzji starosta poda do publicznej wiadomości informację o kolejnym terminie składania wniosków, nie krótszym niż 12 miesięcy. Tym razem przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwalnie, przez okres od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wnioski mogą złożyć również osoby fizyczne, które mieszkają lub prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości, w której znajdują się grunty wspólnoty będące lasami, gruntami leśnymi lub nieużytkami przeznaczonymi do zalesienia pod warunkiem, że z tej wspólnoty korzystały w ww. terminie. Wniosek zawierać musi elementy wymienione wcześniej. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione starosta wyda decyzją o ustaleniu wykazu uprawnionych (. . .), jeśli nie zostaną spełnione, wyda decyzją o nieustaleniu wykazu. Decyzja doręczona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości oraz wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń gminy i starostwa.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej za okres 2006-2015r., gmina uzyska prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej orzeka wojewoda.

Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków przejęcia nieruchomości, własność wspólnoty gruntowej przechodzi na Skarb Państwa.

Decyzja o ustaleniu wspólnoty i wykazu uprawnionych jest podstawą do jej zagospodarowania i utworzenia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą, która ma osobowość prawną i działa na podstawie statutu. Jeżeli uprawnieni do udziału we wspólnocie w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia wykazu uprawnionych nie przedstawią Wójtowi ( burmistrzowi ) statutu spółki, organ ten utworzy spółkę przymusową, nada jej statut oraz wyznaczy organy spółki. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej, wyłącznie na rzecz innego uprawnionego i w całości, wymaga formy aktu notarialnego.

Jednogłośną uchwałą wszystkich uprawnionych można przekształcić wspólnotę gruntową we współwłasność ułamkową. Uchwała wymaga formy aktu notarialnego. Przy braku jednomyślności, na wniosek uprawnionych, posiadających ponad 50% udziałów, przekształcenia takiego może dokonać sąd. Przekształcenie stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz otwiera proces likwidacji spółki. Wpis w księdze wieczystej umożliwia współwłaścicielom obrót cywilno-prawny własną częścią ułamkową.

Dotychczasowe spółki do sprawowania zarządu mają obowiązek dostosowania swoich statutów do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie w terminie do 30 czerwca 2016r.

Źródło: http://www.lelow.pl/index.php/aktualnosci/1763-ogloszenie-starosty-czestochowskiego-w-sprawie-wspolnot-gruntowych-i-mienia-gromadzkiego.html
Gmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).