Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

Budżet Gminy Mstów 2024

20 stycznia, 2024
Budżet Gminy Mstów 2024

Przedstawiamy najważniejsze założenia Budżetu Gminy Mstów na 2024 rok, który został jednogłośnie uchwalony na LIX Sesji Rady Gminy.
 

>> Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.

>> Uchwała budżetowa to niezwykle ważny dokument, który określa zamierzenia i możliwości realizacji przedsięwzięć w kolejnym roku.

 

>> Projekt budżetu Radni Gminy Mstów otrzymują do 15 listopada danego roku, analizują, opiniują i zatwierdzają później na Sesji budżetowej. To plan finansowy - zawierający po jednej stronie wszystkie prognozowane i przewidywane do uzyskania dochody jednostki samorządu terytorialnego (m.in. dotacje, subwencje, podatki, opłaty itp.), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone. Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania.

 

Na Sesji budżetowej w dniu 21 grudnia 2023 r. Wójt Tomasz Gęsiarz, omawiając założenia projektu budżetu, mówił:

- jak było widać na mojej prezentacji z całego roku 2023, to co sobie zaplanowaliśmy w ubiegłym roku praktycznie w całości zrealizowaliśmy (lub jesteśmy w trakcie realizacji). Czyli planujemy rozsądnie i realnie.

 (..) 2024 rok z pewnością nie będzie łatwy. Dlaczego? Inflacja, koszty pracownika, ceny paliw, ceny energii – to wszystko jest na ciągle wysokim poziomie. Ale pomimo tego 2024 rok powinien być kolejnym w miarę dobrym czasem do inwestowania – co już można zaobserwować na rynku.

 

(Sesja Rady Gminy Mstów 21.12.2023)

>> Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Swoje pozytywne stanowisko zaakcentowały też komisje Rady Gminy Mstów.

>> Po przeprowadzonej procedurze głosowania, Wójt podziękował Radzie Gminy za zatwierdzenie Budżetu, pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy za pomoc przy tworzeniu projektu, a Sołtysom i mieszkańcom za cenne podpowiedzi na etapie tworzenia dokumentu.

>> Przewodniczący Rady Krzysztof Choryłek pogratulował Wójtowi oraz Skarbnik Gminy Marii Skibińskiej, przygotowania projektu Budżetu Gminy Mstów na 2024r.

 

*********************************************************

Tradycyjnie już ponad 20 % wydatków budżetowych w Gminie Mstów przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne (kwota: 23.452.771,63 zł – co stanowi aż 30,2% ogólnych wydatków budżetowych). Co istotne: część tych zadań została wskazana przez Mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

Większe planowane zadania inwestycyjne w 2024r. to m.in.:

 

Inwestycje kontynuowane i z dofinansowaniem zewnętrznym:

 

- Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary (na odcinku 2150 mb)  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 5.367.500,00 zł

 

- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę w Mstowie

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 700.000,00 zł

 

- Przebudowa wodociągu w Jaskrowie  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.710.000,00 zł

 

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Mstów (m.in. obwodnica Mstowa, Brzyszów osiedle ul. Olsztyńska, Kłobukowice, Wancerzów, Zawada, Jaskrów)  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.755.000,00 zł

 

- Budowa pętli autobusowej w Srocku  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 665.000,00 zł

 

- Przebudowa drogi w ul. Cmentarnej w Krasicach (wraz z budową chodnika)  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.999.000,00 zł

 

- Przebudowa drogi gminnej w Srocku, ul. Dębowa (II linia zabudowy)  Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.864.647,00 zł

 

- Modernizacja GOK w Mstowie (II etap)  Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 470.000,00 zł

 

 

- Kobyłczyce, przebudowa i rozbudowa remizy OSP Kobyłczyce

Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł

 

- Przebudowa mostu na rzece Warcie w Kłobukowicach Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 2.499.000,00 zł

 

- Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSP w Małusach Wielkich Dofinansowanie: Program „OLIMPIA”   2.130.000,00 zł

 

- Przebudowa i rozbudowa szkoły w Kucharach Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 4.500.000,00 zł

 

 

- Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół Klasztoru w Mstowie Dofinansowanie:Rządowy Program Odbudowy Zabytków”   1.004.500,00 zł

- Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła w Mstowie Dofinansowanie:Rządowy Program Odbudowy Zabytków”   390.000,00 zł

 

 

- pomoc dla samorządu województwa śląskiego na przebudowę skrzyżowania DW786 z drogą powiatową 1060S w Wancerzowie

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.000.000,00 zł, Budżet Województwa Śląskiego i Gminy Mstów

 

- pomoc dla Starostwa na budowę dróg powiatowych  (m.in. remont drogi powiatowej 1037S , ul. Wolności w Mstowie)

 

 

 

 

Inne planowane inwestycje:

- Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w ul. Hektarowej w Jaskrowie (dokończenie z 2023r.)

- Modernizacja drogi /wraz z dobudową części chodnika/ ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie  (dokończenie z 2023r.)

- pomoc dla Gminy Rędziny na zadanie „Przebudowa ul. Krótkiej w Latosówce”

- Termomodernizacja „starej części” ZSP w Jaskrowie (cz.I – dokumentacja projektowa)

 

- przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy zbiorniku wodnym w Kobyłczycach

 

- remont w budynku OSP Zawada

 

 

Stałe punkty budżetu:

- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę odcinków wodociągów i kanalizacji (m.in. temat ul. Jutrzenki w Jaskrowie)

- Wykonanie nowych wiat przystankowych

- Place zabaw (remonty i zakup nowych urządzeń)

- Dobudowa odcinków oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów

 

>> Gmina Mstów planuje też w 2024 r. złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Brzyszowie, ul. Szkolna.

>> Planowany jest też wniosek o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Siedlec.

 

- w 2024r. ogłoszony będzie konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich (podobnie jak w ubiegłym roku) „w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej” - doceniając ich kreatywność oraz zaangażowanie w rozwój i promocję naszej gminy.

 

 

Fundusz Sołecki (wybrane zadania):

- Zakup klimatyzatorów do remizy OSP w Jaskrowie

- Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości w Jaskrowie, ul. Starowiejska

- Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości w Srocku

- Budowa progu zwalniającego i montaż lustra przy ul. Sportowej w Mstowie

 

 

Dokumentacje projektowe:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krótkiej w Mokrzeszy

- Dokumentacja na przebudowę ul. Kamiennej w Mstowie

- Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej w Małusach Wielkich (droga w kierunku cmentarza)

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Górnej w Zawadzie

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi transportu rolnego w Brzyszowie (Fundusz Sołecki)

- Dokumentacja na odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej w Zawadzie (Fundusz Sołecki)

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Wąska w Wancerzowie (Fundusz Sołecki)

 

 

W wydatkach utworzono również ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uwzględniono także koszty funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej:
- GZK w Latosówce,
- komunikację MZDiT („26” i „30”)
- oraz cztery gminne linie o charakterze użyteczności publicznej (obsługiwane przez PKS Częstochowa).

z2

Istotne stałe elementy składowe budżetu:
* Zadanie "Oświata i szkolnictwo" zawiera wszystkie koszty bieżące utrzymania szkół i przedszkoli (w tym płace pracowników tego sektora), utrzymanie obiektów i dowóz dzieci do szkół.

Trzeba podkreślić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa jedynie ok. 50,37 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę. Do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) z budżetu gminy w 2023 roku trzeba dołożyć ponad 11,0 mln zł. Największą pozycją w wydatkach na oświatę są wynagrodzenia i składki pochodne dla nauczycieli, które wynoszą ponad 75 % wydatków bieżących.

* Pomoc społeczna podobnie zawiera wszystkie wydatki na świadczenia socjalne takie jak: świadczenia rodzinne, zasiłki na pomoc społeczną, dodatki mieszkaniowe, wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz koszty działalności GOPS.

* Dużą cześć budżetu obejmuje gospodarka komunalna. Dlatego, że w tej pozycji znajdują się koszty np. utrzymania dróg, dostarczania wody i odbierania ścieków, koszty obsługi całego systemu odbioru śmieci od mieszkańców, a także utrzymanie terenów zielonych w gminie. Niestety, z roku na rok coraz wyższe są koszty gospodarki odpadami.

* W kolejnych zadaniach kultura i sport możemy wyróżnić wydatki ponoszone m.in. na GOK czy bibliotekę.
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa głównie zawiera wydatki na nasze jednostki OSP, w tym też zakupy nowego sprzętu.
* Pozycja "Administracja publiczna" zawiera wydatki związane z funkcjonowanie urzędu gminy, funkcjonowanie Rady Gminy oraz wszelkie koszty wykonywania zadań administracyjnych (np. wydawanie zaświadczeń, aktów stanu cywilnego itp.)
* Pozycja „pozostała działalność” – to miejsce zapisywania wydatków nie pasujących do innych zadań takie jak m.in. obowiązkowe wpłaty (np. izby rolnicze), utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej, utrzymanie targowisk itp.

Co ważne: oprócz bieżących zadań i ważnych inwestycji, Gmina kolejny rok spłaca też zaciągnięte pożyczki i zobowiązania finansowe z poprzednich lat.

______________________________________________
Procedura tworzenia projektu Budżetu Gminy:
# projekt Budżetu Gminy Mstów został przedstawiony Radnym przez Wójta Gminy Mstów w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2022r. ,
# do dnia grudniowej Sesji Komisje Rady Gminy spotykały się i omawiały szczegółowo poszczególne działy i rozdziały Uchwały Budżetowej ,
# projekt Budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Gmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).