Czwartek, 29 września 2022r. | Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
Pokaż menu

Dodatek węglowy

20 sierpnia, 2022
Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia br. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel (lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), mogą składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 tysięcy złotych.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego do pobrania:
PDF wniosek-dodatek-weglowy

Załącznik:
Link do Platformy e-Usług Publicznych
1460x616_wniosek

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
- kocioł na paliwo stałe;
- kominek;
- koza;
- ogrzewacz powietrza;
- trzon kuchenny;
- piecokuchnia;
- kuchnia węglowa;
- piec kaflowy na paliwo stałe;
zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające
co najmniej 85% węgla kamiennego.

>> W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

>> Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

>> Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie ul. Gminna 14  (budynek Urzędu Gminy) - osobiście lub za pomocą poczty oraz online (przez e-PUAP) do 30 listopada 2022r. We wniosku trzeba wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.
Uwaga! Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

dodatek-weglowy

Gospodarstwo domowe to:
* osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
* osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy przysługuje:
* osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
* cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
- w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;

* osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 000 zł dla gospodarstwa domowego.
>> Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.
>> Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

>> Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 34 3284-106 lub poprzez wysłanie e-maila na adres
http://gops.mstow.pl/p,77,dodatek-weglowy
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).